VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-9246/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
557
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2021