435/2010 Z.z.
ZÁKON
z 26. októbra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
§ 2
Účel poskytovania dotácií
Ministerstvo môže dotáciu poskytnúť na
a) vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,
2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,
3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky (ďalej len "obrana štátu"),
4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov,
6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu,
b) podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny,
d) úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku,
e) výskum a vývoj 1) na účely podpory obrany štátu, 2)
f) demonštračné činnosti na účely podpory obrany štátu, 2)
g) organizovanie konferencií a seminárov, školení a kurzov v oblasti obrany štátu,
h) organizačné a administratívne zabezpečenie projektu výskumu a vývoja na účely podpory obrany štátu, 2)
i) vypracovanie vedeckých štúdií 3) na účely podpory obrany štátu, 2)
j) zabezpečenie účasti zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja v oblasti obrany štátu, 4)
k) na riešenie projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore vrátane nákladov na ich prípravu,
l) úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu a hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu,
m) akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, 5) priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktorými
1. odstraňovanie inváznych druhov, 6)
2. vypracovanie a realizácia ekologických projektov a programov starostlivosti o lesy,
3. údržba protipožiarnych pásov a opatrenie protipovodňovej ochrany,
4. meliorácia pozemkov a rekultivačné opatrenia,
5. odstraňovanie následkov požiarov, zosuvov, lesných kalamít a povodní,
6. správa a výkony verejnoprospešného charakteru na drobných vodných tokoch a zarybňovanie rybárskych revírov, 7)
7. realizácia mechanických, chemických a biologických opatrení na zmiernenie a zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách,
8. vyhotovenie leteckého snímkovania lesných pozemkov pred vyhotovením programov starostlivosti o lesy,
9. ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana vodných zdrojov, výstavba priepustov, pevných brodov, prístupových komunikácií a protipožiarnych pásov,
10. výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, žúmp, záchytných nádrží a protipožiarnych vodných nádrží,
11. revitalizácia vodných tokov, lesných pozemkov, lesných porastov a iných ekosystémov, realizácia opatrení zameraných na predchádzanie a na obmedzovanie poškodzovania a ničenia ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, 8)
12. zabezpečovanie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, územia európskeho významu a na území medzinárodného významu, 9)
13. zabezpečovanie a realizácia technológií zameraných na prevenciu, monitorovanie a obmedzovanie poškodzovania zdravotného stavu lesných ekosystémov,
14. trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 9a)
§ 3
Podmienky a rozsah poskytovania dotácií
(1) Dotáciu možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov 10) žiadateľovi, ktorým je
a) občianske združenie 11) so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) nadácia 12) alebo záujmové združenie právnických osôb 13) so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) neinvestičný fond 14) so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nezisková organizácia 15) poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) obec,
f) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je výskum alebo vývoj,
g) Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik,
h) verejná výskumná inštitúcia.
(2) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou, 16) možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci. 17)
(3) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečené financovanie najmenej 10% nákladov projektu z iných zdrojov ako zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu územnej samosprávy.
(4) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. e) až k) možno poskytnúť na krytie oprávnených nákladov 18) na projekt
a) do výšky 100% oprávnených nákladov, 18) ak žiadateľom je právnická osoba podľa odseku 1 písm. f), ktorá je výskumnou organizáciou, 19)
b) najviac do výšky podľa osobitného predpisu, 20) ak žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. f) oprávnená na podnikanie.
(5) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) aj na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 20a)
(6) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) štrnásteho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu 20b) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 4 ods. 4, ak mladý lesný porast
a) nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,
b) vznikol po náhodnej ťažbe,
c) je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy a zabezpečený.
§ 4
Spôsob poskytovania dotácií
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len "žiadosť") podľa vzoru uvedeného v prílohe.
(2) Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu do 31. marca príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa dotácia žiada.
(3) Žiadosť na účely podľa § 2 písm. e) k) žiadateľ predkladá ministerstvu podľa osobitného predpisu 21) na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom určeným ministerstvom.
(4) Žiadosť na účely podľa § 2 písm. m) piateho a štrnásteho bodu žiadateľ predkladá ministerstvu na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom určeným ministerstvom.
(5) K žiadosti na účely podľa § 2 písm. a) d) žiadateľ okrem dokladov uvedených v osobitnom predpise 22) prikladá
aj
a) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,22a)
b) rozpočet účelu dotácie a komentár k rozpočtu,
c) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke 23) alebo v pobočke zahraničnej banky, 24)
c) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke,23) pobočke zahraničnej banky24) alebo v Štátnej pokladnici,
d) doklad preukazujúci financovanie podľa § 3 ods. 3.
(6) Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá musí obsahovať
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) účel poskytnutia dotácie,
d) sumu poskytnutej dotácie,
e) číslo účtu v banke 23) alebo v pobočke zahraničnej banky,24) na ktorý sa dotácia poukazuje,
e) číslo účtu v banke,23) pobočke zahraničnej banky24) alebo v Štátnej pokladnici, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f) podmienky použitia dotácie,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
i) číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, a termín ich vrátenia,
j) sankcie za porušenie finančnej disciplíny, 25)
k) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí
(1) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba 26) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 6
Zverejňovanie informácií
(1) Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
7. termín postupu vyhodnocovania,
8. zloženie komisie,
9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2) Ustanovenia osobitného predpisu 27) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 7
Kontrola
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok podľa tohto zákona, kontrolu podľa osobitného predpisu 28) a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.
§ 8
Spoločné ustanovenia
(1) Na dotáciu nie je právny nárok.
(2) Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 5, ministerstvo neposudzuje.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. g) predkladá v roku 2013 najneskôr do 15. novembra ministerstvu žiadosť na účely podľa
a) § 2 písm. l), okrem žiadosti na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode,
b) § 2 písm. m), okrem piateho a štrnásteho bodu, na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 9
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č.
421/2005 Z.z.
) v znení výnosu zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-
79/2007-OdL (oznámenie č.
516/2007 Z.z.
) a výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-205/2008-OdL (oznámenie č.
481/2008 Z.z.
),
2. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu (oznámenie č.
252/2007 Z.z.
) v znení výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-103-30/2008-OdL (oznámenie č.
480/2008 Z.z.
).
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Zákon č.
214/2013 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. septembrom 2013.
Zákon č.
221/2019 Z.z.
nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákon č. ..../2021 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
Ivan Gašparovič v.r.
Richard Sulík v.r.
Iveta Radičová v.r.
PRÍL.
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Evidenčné číslo žiadosti: .............. Dátum doručenia žiadosti: .........
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku ............... I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Účel dotácie: I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Údaje o žiadateľovi I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Názov žiadateľa: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Sídlo žiadateľa I I
I (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov I I
I obce, PSČ): I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Právna forma žiadateľa: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I IČO žiadateľa: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Štatutárny orgán žiadateľa I I
I (meno a priezvisko, funkcia): I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Kontaktná osoba (meno, priezvisko, I I
I telefón, fax, e-mail): I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Bankové spojenie (obchodné meno banky alebo I I
I obchodné meno pobočky zahraničnej banky, číslo I I
I účtu, kód banky alebo kód pobočky zahraničnej I I
I banky):
I Bankové spojenie (obchodné meno banky,I I
I obchodné meno pobočky zahraničnej banky aleboI I
I slová „Štátna pokladnica“, číslo účtu, kód banky,I I
I kód pobočky zahraničnej banky alebo I I
I kód Štátnej pokladnice):I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Popis projektu dotácie I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Dátum predpokladaného začatia realizácie projektu: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Dátum predpokladaného ukončenia realizácie I I
I projektu: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Miesto realizácie projektu: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Ciele projektu: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Cieľové skupiny: I I
I (komu je projekt určený) I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Časový harmonogram projektu: I I
I (predpokladaný dátum začatia a dátum ukončenia I I
I realizácie jednotlivých aktivít projektu) I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Predpokladaný celkový rozpočet projektu v členení I I
I na jednotlivé položky: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Odborný garant projektu: I I
I (meno, priezvisko, titul, číslo telefónu, číslo I I
I faxu, I I
I e-mailová adresa) I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Celkový rozpočet projektu I I
I (náklady) v eurách: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Spolufinancovanie projektu (iné zdroje, z toho I I
I vlastné) x/ v eurách: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Požadovaná dotácia v eurách: I I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
x/ Vzťahuje sa na účely podľa
§ 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z.z.
o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
1. Zoznam príloh podľa
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
2. Zoznam príloh podľa
§ 4 ods. 5 zákona č. 435/2010 Z.z.
o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky:
V ................... dňa .................
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I I I
I I I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I Odtlačok pečiatky žiadateľa I Meno a priezvisko, funkcia a podpis I
I I štatutárneho orgánu žiadateľa I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
____________________
1)
§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z.z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z.z.
o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
233/2008 Z.z.
2)
§ 26 ods. 1
a
4 zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č.
330/2003 Z.z.
5) Zákon č.
543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon č.
523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č.
172/2005 Z.z.
v znení zákona č.
233/2008 Z.z.
11)
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov.
12)
§ 2 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z.
o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 1 zákona č. 147/1997 Z.z.
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
207/1996 Z.z.
15)
§ 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.
35/2002 Z.z.
16) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010).
17) Zákon č.
231/1999 Z.z.
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú.v. EÚ L 214, 9.8.2008).
18) Čl. 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 800/2008.
19) Čl. 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.
20) Čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 31 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 800/2008.
22a) Zákon č.
177/2018 Z.z.
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č.
221/2019 Z.z.
23)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
27)
§ 8 13 zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
28) Zákon č.
502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.