172/2005 Z.z.
ZÁKON
z 21. marca 2005
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z.z.
o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja, dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, národný program rozvoja vedy a techniky a informačné zabezpečenie výskumu a vývoja.
§ 2
Výskum a vývoj
(1) Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.
(2) Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
(3) Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
(4) Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.
(5) Inováciou sa rozumie
a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
c) nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov,
d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv,
f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
j) účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.
§ 3
Infraštruktúra výskumu a vývoja
Infraštruktúru výskumu a vývoja tvoria osoby uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb a sústava prístrojov, zariadení, informačných, komunikačných a technologických celkov a systémov, ako i ostatných hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja.
§ 4
Projekt výskumu a vývoja a projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1) Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.
(2) Projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej len "rozvojový projekt") je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených činností a opatrení zameraných na zlepšenie infraštruktúry výskumu a vývoja v záujme vytvorenia alebo zlepšenia podmienok na riešenie projektov výskumu a vývoja. Súčasťou rozvojového projektu aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.
(3) Riešením projektu výskumu a vývoja alebo rozvojového projektu (ďalej len "projekt") je uskutočňovanie naplánovaných činností a opatrení a ich prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov projektu.
(4) Žiadateľ je právnická osoba 1) alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu (ďalej len "žiadosť"). Projekt, na ktorého riešenie žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.
(5) Príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej boli poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu a ktorá zodpovedá za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.
(6) Spolupríjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej príjemcom poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie časti projektu na základe zmluvy o riešení projektu. Zoznam navrhovaných spolupríjemcov uvádza žiadateľ v žiadosti. Rozsah činností uskutočňovaných spolupríjemcami je súčasťou projektu.
(7) Poskytovateľ je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja žiadateľovi.
(8) Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za určenie účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie.
§ 5
Štátna vedná a technická politika
(1) Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je dokument, ktorý obsahuje základné zámery a ciele v oblasti výskumu a vývoja vrátane zámerov a cieľov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, tém štátnych programov výskumu a vývoja a tém štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja a zámerov a cieľov v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
(2) Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky sa vypracúva na päť desať rokov a obsahuje aj plán finančného zabezpečenia aktivít, ktoré pokrýva.
(3) Národný program rozvoja vedy a techniky je program v rámci štátneho rozpočtu 2) zameraný na uskutočňovanie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky.
(4) Štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja osobitnou formou podpory výskumu a vývoja v oblastiach určených štátom.
§ 6
Odbor vedy a techniky
(1) Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj.
(2) Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"). Sústava odborov vedy a techniky slúži na štatistické a administratívne účely.
(3) Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:
a) prírodné vedy,
b) technické vedy,
c) lekárske vedy,
d) pôdohospodárske vedy,
e) spoločenské vedy,
f) humanitné vedy.
§ 7
Sektorová štruktúra výskumu a vývoja
Právnické osoby 1) a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a vývoj sa na štatistické účely začleňujú do týchto sektorov výskumu a vývoja:
a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied 3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy 4) (ďalej len "ústredný orgán"),
b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie, 4a)
c) sektor vysokých škôl, 5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
d) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, 6) neziskové organizácie, 7) združenia právnických osôb 8) uskutočňujúce výskum a vývoj,
e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, 9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.
§ 7a
Centrum excelentnosti výskumu
Centrum excelentnosti výskumu je označenie právnickej osoby,
a) ktorá vykonáva výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b) ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, ktoré vnikli na základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd,
c) ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
d) ktorej výsledky výskumu využívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
e) ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania,
f) ktorej stav technickej infraštruktúry výskumu spĺňa požiadavky pre splnenie cieľov projektov základného výskumu,
g) ktorej výsledky výskumu porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členský štát") podľa § 26a ods. 7 písm. a) a b).
§ 7b
Špecializovaná organizácia vedy a techniky
(1) Špecializovaná organizácia vedy a techniky je obchodná spoločnosť, 9a) ktorej hlavnou činnosťou je podpora činností zameraných na prenos výsledkov aplikovaného výskumu alebo výsledkov vývoja do praxe a poskytovanie vedecko-technických služieb podľa § 8 ods. 2 a podľa § 24 ods. 1 písm. e).
(2) Špecializované organizácie vedy a techniky sú
a) vedecko-technologický park,
b) výskumno-vývojové centrum,
c) technologický inkubátor.
(3) Špecializovaná organizácia vedy a techniky podľa odseku 2 písm. a) a c) poskytuje najmä
a) výrobné priestory alebo administratívne priestory,
b) administratívne služby a materiálne služby,
c) technickú infraštruktúru,
d) informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja.
(4) Vedecko-technologický park uskutočňuje najmä podporu komerčného uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja v praxi prostredníctvom malých podnikateľov alebo stredných podnikateľov, ktorí jeho súčasťou. Výsledky výskumu a vývoja získava vedecko-technologický park vlastnou činnosťou alebo zmluvne od osôb uvedených v § 7.
(5) Výskumno-vývojové centrum zabezpečuje využitie výsledkov výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou
podľa § 7 vo vlastnej výrobnej praxi. Zakladateľmi a spoločníkmi výskumno-vývojového centra podnikateľ 9) a právnická osoba podľa § 7, ktorej výsledky výskumu a vývoja sa budú využívať vo výrobnej praxi výskumno-vývojového centra.
(6) Technologický inkubátor vytvára podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov, ktorí využívajú výsledky výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a služieb alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Technologický inkubátor poskytuje začínajúcim malým podnikateľom okrem podpory podľa odseku 3 aj
a) poradenstvo pri začiatku podnikania,
b) sprostredkovanie finančnej podpory,
c) konzultačné služby pre prenos technológií do praxe,
d) organizovanie seminárov a školení,
e) služby pre podporu exportu.
(7) Technologický inkubátor poskytuje podporu začínajúcim malým podnikateľom najviac tri roky od získania ich oprávnenia podnikať.
(8) Vznik špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk na vysokých školách upravuje osobitný predpis. 9b)
(9) Podpora špecializovaných organizácií vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uskutočňuje podľa § 16 ods. 3.
§ 8
Vedecko-technické služby
(1) Vedecko-technické služby činnosti vykonávané právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi na podporu výskumu a vývoja.
(2) Vedecko-technické služby sú:
a) poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných služieb,
b) činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
c) poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
d) monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov,
e) technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov,
f) patentová a licenčná činnosť,
g) vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu, 10)
h) súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného predpisu, 11)
i) ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného predpisu, 12)
j) činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja,
k) činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
§ 8a
Dotácia na vedecko-technické služby
(1) Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho rozpočtu (ďalej len "dotácia") možno poskytnúť na činnosti podľa § 8.
(2) Dotáciu možno poskytnúť a použiť aj na
a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti podľa odseku 1 a dohodnuté v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 12a)
b) náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním činnosti podľa odseku 1.
(3) Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská akadémia vied.
(4) Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.
(5) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je bezúhonný podľa § 14 ods. 3, spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu. 12b) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti
žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12ba) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou, 12c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu. 12d)
(7) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(8) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie zverejneného ministerstvom školstva na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len "centrálny informačný portál") alebo ústredným orgánom na jeho webovom sídle alebo Slovenskou akadémiou vied na jej webovom sídle.
(9) Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje informácie najmä o
a) druhu činnosti podľa § 8 ods. 2, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
b) základnom cieli poskytnutia dotácie a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocovať, a počte bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám,
c) výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa,
d) adrese prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
e) dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
f) formulári žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
g) okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu,
h) výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie,
i) najvyššej a najnižšej výške dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie,
j) spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie,
k) časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
(10) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:
a) ak ide o právnickú osobu,
1. názov a právna forma,
2. adresa sídla,
3. identifikačné číslo,
4. daňové identifikačné číslo,
5. meno, priezvisko, tituly a adresa trvalého pobytu štatutárnych zástupcov,
b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
1. obchodné meno,
2. meno, priezvisko, tituly,
3. adresa trvalého pobytu,
4. miesto podnikania,
5. identifikačné číslo,
6. daňové identifikačné číslo.
(11) Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje
a) popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa,
b) podrobné vecné vymedzenie činnosti podľa odseku 9 písm. a), na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
c) termín, formu a miesto ukončenia činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
d) informáciu, či žiadateľ na druh činnosti podľa písmena b) nepožiadal o dotáciu aj iného poskytovateľa alebo ju už poberá,
e) tabuľkovo spracovaný rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, z toho osobitne výšku požadovanej dotácie a jej rozpis, pričom žiadateľ osobitne uvedie výšku prostriedkov požadovaných na mzdové náklady a ostatné osobné náklady a osobitne výšku prostriedkov požadovaných na náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty,
f) súhlas žiadateľa so zverejnením jeho identifikačných údajov,
g) ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(12) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:
a) preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, 12e)
b) údaje štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo údaje fyzickej osoby - podnikateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12ba)
c) prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku,
d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné,
e) potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované.
(13) Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné účtovné obdobie najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti do verejnej časti registra účtovných závierok,12ea) ak taká účtovná závierka alebo výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená.
(14) Žiadateľ na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.
(15) O poskytnutí dotácie rozhoduje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister školstva"), ak je poskytovateľom dotácie ministerstvo školstva, alebo príslušný minister, vedúci, riaditeľ alebo predseda, ak je poskytovateľom dotácie ústredný orgán, alebo predseda Slovenskej akadémie vied, ak je poskytovateľom dotácie Slovenská akadémia vied. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie minister školstva, príslušný minister, vedúci, riaditeľ, predseda ústredného orgánu alebo predseda Slovenskej akadémie vied vychádza z odporúčaní odbornej komisie pre poskytnutie dotácie (ďalej len "komisia"), ktorú si zriaďujú osobitne na tento účel.
(16) Komisia ako poradný orgán poskytovateľa dotácií najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba 12f) nesmie byť
a) žiadateľom o dotáciu,
b) štatutárnym orgánom žiadateľa o dotáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu,
c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o dotáciu,
d) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o dotáciu alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ o dotáciu členom.
(17) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 9 písm. b). Jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť pri vyhodnocovaní očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa o dotáciu.
(18) Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie upraví štatút komisie, ktorý vydá poskytovateľ dotácií.
(19) Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu pri použití dotácie, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu. 12g)
(20) Poskytovateľ dotácie poskytuje dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 10,
b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c) účel, druh, výšku a dobu použitia dotácie,
d) výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie dotácie,
e) podmienky použitia dotácie,
f) spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
g) prínosy poskytnutej dotácie podľa odseku 12 písm. f),
h) sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie,
i) termín zúčtovania dotácie,
j) ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(21) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie je aj rozpočet príjmov a výdavkov podľa odseku 11 písm. e).
(22) Poskytovateľ dotácie vykonáva kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu. 12h) Poskytovateľ dotácie kontroluje aj účelnosť použitia dotácie na základe správy predloženej príjemcom dotácie najneskôr do troch mesiacov po skončení poskytovania dotácie.
(23) Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie 12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na centrálnom informačnom portáli.
(24) Ústredné orgány a Slovenská akadémia vied zverejňujú zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie 12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na svojom webovom sídle.
(25) Týmto zákonom nie dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu. 12j)
Orgány s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja
§ 9
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")
a) schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky na jeho napĺňanie a vyhodnocuje jeho plnenie,
b) schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,
c) schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
d) vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku 13) (ďalej len "Rada pre vedu a techniku"), členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
e) schvaľuje na návrh ministra školstva štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štatút Rady pre vedu a techniku a štatúty rád štátnych programov,
f) prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,
g) schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 10
Ministerstvo školstva
(1) Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(2) Ministerstvo školstva zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
(3) Ministerstvo školstva
a) vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky,
b) vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný program rozvoja vedy a techniky, jeho zmeny a pravidelné hodnotenia jeho plnenia,
c) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja ako súčastí národného programu rozvoja vedy a techniky,
d) schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c),
e) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja a koordinuje jej účasť v týchto centrách,
f) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja a koordinuje a vyhodnocuje jej účasť v týchto programoch a iniciatívach,
g) každoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím,
h) vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi,
i) vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektov,
j) koordinuje budovanie a využívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja,
k) vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja,
l) vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s pôsobnosťou vo výskume a vývoji a právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu,
m) vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky a podmienky na popularizáciu vedy a techniky a výsledkov výskumu a vývoja,
n) zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak tento zákon neustanovuje inak, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti vedy a techniky, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
o) organizačne a finančne zabezpečuje činnosť Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov,
p) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finančné zabezpečenie členstva Slovenskej republiky v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných centrách výskumu a vývoja ako súčasť národného programu rozvoja vedy a techniky,
r) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu,
s) zabezpečuje kontrolu dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji,
t) môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.
(4) Ministerstvo školstva pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky uvedených v odseku 3 spolupracuje s ústrednými orgánmi, so Slovenskou akadémiou vied, s orgánmi reprezentácie vysokých škôl, 14) s reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
§ 11
Ústredné orgány
(1) Ústredné orgány sa spolupodieľajú na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej politiky a ich napĺňaní.
(2) Ústredné orgány
a) spolupracujú s ministerstvom školstva pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
b) spolupracujú s ministerstvom školstva pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky na príslušný rozpočtový rok,
c) v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť finančné prostriedky na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám a finančné prostriedky právnickým osobám podľa § 7 písm. e) a fyzickým osobám - podnikateľom na výskum a vývoj podľa osobitného predpisu, 15)
d) v rozsahu vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické služby podľa § 8a,
e) metodicky usmerňujú zapájanie právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, ktorých zriaďovateľmi alebo ktoré patria do ich vecnej pôsobnosti, do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vrátane koordinácie medzinárodných programov výskumu a vývoja a utvárajú podmienky na túto spoluprácu.
(3) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva") v rámci svojej pôsobnosti 4) koordinujú podľa tohto zákona činnosti ústredných orgánov a ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
(4) Ministerstvo obrany v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu vykonáva aj pôsobnosť ministerstva školstva podľa § 10 ods. 3 písm. e), f) a n).
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
§ 12
Postavenie a úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(1) Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra"). Agentúra je rozpočtová organizácia 16) so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.
(2) Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie
a) projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b) projektov v rámci programov agentúry,
c) projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.
(3) Zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja podľa odseku 2 písm. a) určuje žiadateľ.
(4) Program agentúry je účelová forma podpory výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 2 písm. a) zabezpečovaná agentúrou v záujme napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky. Program agentúry schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku. Program agentúry sa uskutočňuje formou riešenia projektov.
(5) Riešenie projektov podľa odseku 2 písm. c) sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok určených príslušnou medzinárodnou dohodou, medzinárodným programom alebo iniciatívou v oblasti výskumu a vývoja. Podrobnosti o poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa odseku 2 písm. c) určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(6) Orgány agentúry sú:
a) riaditeľ agentúry,
b) predsedníctvo agentúry,
c) rada agentúry.
(7) Agentúra poskytuje finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej žiadateľom na základe verejnej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len "verejná výzva") vyhlásenej agentúrou podľa § 18 ods. 1. Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu v rámci programu agentúry schvaľuje rada agentúry na základe posúdenia projektu podľa § 19 najviac na štyri roky, ak doba riešenia programu agentúry je päť rokov; v ostatných prípadoch na dobu najviac tri roky. Rada agentúry zverejní rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu do 14 dní prostredníctvom webového sídla agentúry a prostredníctvom informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky (ďalej len "informačný systém").
(8) Rada agentúry pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov formou priebežných a záverečných správ alebo oponentúr. Na ich základe prijíma odporúčania o ich ďalšom financovaní.
(9) Agentúra vypracúva výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci kalendárny rok v termíne a forme, ktorú určí minister školstva. Výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry agentúra zverejňuje prostredníctvom webového sídla agentúry a prostredníctvom informačného systému.
(10) Agentúra financuje náklady spojené s činnosťou zahraničných odborníkov podľa § 14 ods. 4 a § 15 ods. 6 zo svojho rozpočtu.
(11) Podrobnosti o úlohách, organizácii a činnosti agentúry, predsedníctva agentúry, rady agentúry a pracovných skupín upravuje štatút agentúry, ktorý na návrh ministra školstva schvaľuje vláda.
(12) Agentúra môže spolupracovať s ministerstvom školstva, ním zriadenými právnickými osobami a Slovenskou akadémiou vied pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.16a)
§ 13
Riaditeľ agentúry
(1) Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry, je jej štatutárnym orgánom, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
(2) Riaditeľa agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva. Vymenúva ho na základe výberového konania. 17) Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné.
(3) Riaditeľ agentúry
a) zodpovedá za hospodársky a správny chod agentúry,
b) zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín vrátane vymenovania komisií na prijímanie žiadostí podľa § 19 ods.1 pre verejné výzvy vyhlasované agentúrou podľa § 18 ods. 1,
c) uzatvára so žiadateľom, pre ktorého rada agentúry odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu, zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu (ďalej len "zmluva o poskytnutí prostriedkov") podľa § 20 ods. 1,
d) po predchádzajúcom schválení predsedníctvom agentúry vymenúva predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
e) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín.
(4) Riaditeľ agentúry predkladá ministrovi školstva
a) návrh štatútu agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry,
b) návrh rozpočtu agentúry vypracovaný predsedníctvom agentúry,
c) návrhy na programy agentúry vypracované predsedníctvom agentúry,
d) návrhy na členov rady agentúry vypracované predsedníctvom agentúry.
(5) Riaditeľ agentúry predkladá predsedníctvu agentúry
a) návrh koncepcie a hlavných činností agentúry,
b) návrh štatútu agentúry,
c) návrh rokovacieho poriadku predsedníctva agentúry a rokovacieho poriadku rád agentúry,
d) ročnú účtovnú závierku agentúry,
e) návrh výročnej správy o činnosti agentúry a výročnej správy o hospodárení agentúry.
§ 14
Predsedníctvo agentúry
(1) Predsedníctvo agentúry je odborný orgán agentúry.
(2) Predsedníctvo agentúry
a) schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry koncepciu a hlavné činnosti agentúry,
b) vypracúva pre ministra školstva návrhy na programy agentúry,
c) vypracúva návrhy na členov rady agentúry,
d) schvaľuje na návrh rady agentúry kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
e) schvaľuje na návrh rady agentúry vyhlásenie verejnej výzvy,
f) schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry,
g) schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry rokovací poriadok predsedníctva agentúry a rokovací poriadok rád agentúry,
h) schvaľuje návrh rady agentúry na predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
i) vypracúva návrh rozpočtu agentúry a predkladá ho prostredníctvom riaditeľa agentúry ministrovi školstva na schválenie,
j) schvaľuje návrh štatútu agentúry predložený riaditeľom agentúry,
k) prerokúva ročnú účtovnú závierku agentúry predloženú riaditeľom agentúry.
(3) Predsedníctvo agentúry 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. Jeden člen je zástupca ministerstva školstva. Za člena predsedníctva agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo ktorej nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(4) Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie, orgány reprezentácie vysokých škôl 14) a reprezentatívne združenia zamestnávateľov. Členmi predsedníctva agentúry najmenej dvaja zahraniční odborníci. Členovia predsedníctva agentúry nie sú zamestnancami agentúry.
(5) Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia predsedníctva agentúry vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(6) Členstvo v predsedníctve agentúry zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie člena,
c) odvolaním člena z dôvodu
1. právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
2. nečinnosti, za ktorú možno považovať aj neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach,
3. porušenia povinností člena podľa § 27 ods. 1,
d) smrťou alebo vyhlásením člena za mŕtveho.
(7) Na čele predsedníctva agentúry je predseda agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva predsedníctvo agentúry. Funkčné obdobie predsedu agentúry je dvojročné.
(8) Predseda agentúry zvoláva zasadnutia predsedníctva agentúry podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Predseda agentúry zvolá rokovanie predsedníctva agentúry aj na návrh riaditeľa agentúry alebo na návrh rady agentúry.
(9) Predsedníctvo agentúry je schopné uznášať sa, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia predsedníctva agentúry je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva agentúry.
§ 15
Rada agentúry
(1) Rada agentúry je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí podľa § 19 ods. 2 a 4 a na kontrolu riešenia projektov, na ktorých riešenie agentúra poskytla finančné prostriedky.
(2) Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3, pre každý program agentúry podľa § 12 ods. 4 a pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c).
(3) Rada agentúry pre jednu alebo viac skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 je odborová rada agentúry. Rada agentúry pre program agentúry podľa § 12 ods. 4 je rada programu agentúry. Rada agentúry pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c) je rada agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
(4) Rada agentúry pre oblasť svojej pôsobnosti schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov.
(5) Rada agentúry ďalej vypracúva a navrhuje predsedníctvu agentúry na schválenie
a) kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
b) vyhlásenie verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1,
c) návrhy na zriadenie alebo zrušenie pracovných skupín vrátane návrhov na vymenovanie a odvolanie ich členov.
(6) Rada agentúry najmenej sedem členov, ktorí významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom rady agentúry je aj najmenej jeden zahraničný odborník. Za člena rady agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná (§ 14 ods. 3).
(7) Členov rady agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh predsedníctva agentúry. Funkčné obdobie členov rady agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia rady agentúry vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(8) Na zánik členstva v rade agentúry sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6.
(9) Na čele rady agentúry je predseda rady agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva rada agentúry. Funkčné obdobie predsedu rady agentúry je dvojročné.
(10) Predseda rady agentúry zvoláva zasadnutia rady agentúry podľa potreby. Rada agentúry je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia rady agentúry je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady agentúry.
(11) Rada agentúry si môže na odbornú prípravu svojich zasadnutí zriaďovať pracovné skupiny. Predsedu a ďalších členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry po schválení predsedníctvom agentúry na návrh rady agentúry. Členmi pracovnej skupiny významní odborníci v oblasti jej pôsobnosti. Členom pracovnej skupiny môže byť aj zahraničný odborník.
Podpora výskumu a vývoja
§ 16
Formy podpory výskumu a vývoja
(1) Podpora výskumu a vývoja podľa tohto zákona sa uskutočňuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej podpory. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu podpory podľa odseku 2 písm. a) je osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len "osvedčenie o spôsobilosti") podľa § 26a ods. 11 alebo 12 alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaný príslušným orgánom podľa právnych predpisov členského štátu. Finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Formy podpory výskumu a vývoja sú
a) účelová forma podpory výskumu a vývoja poskytnutá na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 (ďalej len "účelová forma"),
b) inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja (ďalej len "inštitucionálna forma").
(3) V rámci účelovej formy poskytuje poskytovateľ na základe súťaže uskutočnenej podľa § 18 ods. 1 účelovo finančné prostriedky na
a) riešenie projektov výskumu a vývoja,
b) riešenie rozvojových projektov.
(4) Účelovou formou podľa odseku 3 písm. a) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie
a) projektov výskumu a vývoja prostredníctvom agentúry,
b) projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja,
c) projektov výskumu a vývoja zameraných na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(5) Účelovou formou podľa odseku 3 písm. b) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie
a) rozvojových projektov prostredníctvom agentúry,
b) rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
(6) Z výdavkov na výskum a vývoj môže ministerstvo školstva hradiť vecné alebo finančné ocenenie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja alebo kolektívov zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja za mimoriadne výsledky vo výskume a vývoji.
(7) Inštitucionálnou formou sa zabezpečuje
a) poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja
1. Slovenskej akadémie vied a verejných výskumných inštitúcií v jej zakladateľskej pôsobnosti a
2. verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,
b) poskytovanie finančných prostriedkov verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám na podporu výskumu a vývoja ako nevyhnutného predpokladu vysokoškolského vzdelávania,
c) poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj iným ako verejné výskumné inštitúcie, ktoré sú založené ústrednými orgánmi.
(8) Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa osobitného predpisu 18) je štátnou pomocou 19) a uskutočňuje sa za podmienok ustanovených osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc. 20)
(9) Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja verejných výskumných inštitúcií sa poskytujú podľa osobitného predpisu.4a)
(10) Podpora výskumu a vývoja uskutočňovaného verejnými vysokými školami a štátnymi vysokými školami podľa odseku 6 písm. b) sa poskytuje podľa osobitných predpisov. 22)
(11) Na poskytovanie podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane; finančné prostriedky na tento účel sa poskytujú prostredníctvom príslušnej rozpočtovej kapitoly. 23)
(12) Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj, ktoré zriadené ústrednými orgánmi podľa odseku 7 písm. c), poskytuje ich zriaďovateľ podľa osobitného predpisu. 24a)
(13) Návratné financovanie podporujúce využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi sa zabezpečuje prostredníctvom neinvestičného fondu na podporu výskumu a vývoja zriadeného ministerstvom hospodárstva podľa osobitného predpisu. 24)
§ 17
Náklady na riešenie projektu
(1) Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci riešenia projektu rozlišujú na náklady na
a) výskumné a vývojové činnosti,
b) demonštračné činnosti,
c) školenia a kurzy,
d) spoluprácu, organizačné a administratívne zabezpečenie projektu,
e) ďalšie špecifické činnosti.
(2) Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú na
a) priame náklady,
b) nepriame náklady.
(3) Priame náklady na riešenie projektu náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu, ktoré zahŕňajú
a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu vrátane nákladov na poistné na zdravotné poistenie 25) a na sociálne poistenie, 26)
b) náklady na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitného predpisu, 27) na účasť na konferenciách a na organizovanie konferencií, seminárov a ďalších pracovných stretnutí,
c) náklady na materiál, energie, vodné, stočné a komunikácie priamo súvisiace s riešením projektu,
d) náklady na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami,
e) náklady spojené so zverejnením výsledkov projektu v Slovenskej republike alebo v zahraničí a náklady na patentovú ochranu výsledkov riešenia projektu,
f) náklady na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy a zhodnotenie prístrojového vybavenia využívaného na riešenie projektu.
(4) Nepriame náklady na riešenie projektu náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnostiam projektu, ktoré zahŕňajú
a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov vrátane nákladov na poistné na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie,
b) náklady na drobný spotrebný materiál, energie, vodné a stočné a komunikácie,
c) odpisy majetku príjemcu a spolupríjemcov v nadväznosti na jeho využívanie.
(5) Poskytovateľ určí druhy činností podľa odseku 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky na riešenie projektu.
(6) Poskytovateľ môže určiť obmedzenia týkajúce sa nákladov na jednotlivé druhy činností podľa odseku 1 a účelu použitia finančných prostriedkov podľa odsekov 2 až 4.
(7) Žiadateľ o finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja sa môže uchádzať o financovanie všetkých druhov činností podľa odseku 1 písm. a) až e), ak poskytovateľ neustanoví inak.
(8) Náklady spolupríjemcu na riešenie časti projektu výskumu a vývoja sa nepovažujú za náklady na služby poskytované fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami podľa odseku 3 písm. d).
(9) Oprávnené náklady na riešenie projektu náklady určené žiadateľom v žiadosti predloženej v rámci verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1, ktoré poskytovateľ schváli ako odôvodnené náklady na riešenie projektu.
(10) Náklady na propagáciu, marketing, predaj a distribúciu výrobkov, úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky nesúvisiace s riešením projektu nie sú oprávnené náklady na riešenie projektu.
§ 18
Predkladanie žiadosti
(1) O získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu sa uchádza žiadateľ predložením žiadosti na základe verejnej výzvy vyhlásenej poskytovateľom zverejnenej v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle poskytovateľa. Súčasťou žiadosti je kalkulácia nákladov na riešenie projektu podľa § 17. Žiadateľ podáva žiadosť priamo poskytovateľovi. Žiadateľovi nemožno nijakým spôsobom brániť ani obmedzovať ho v uchádzaní sa o finančnú podporu projektu.
(2) Verejná výzva obsahuje najmä
a) zámery a ciele programu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje, a priority programu, ak sú určené poskytovateľom,
b) druhy činností podľa § 17 ods. 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky,
c) obmedzenia týkajúce sa nákladov na riešenie projektu podľa § 17 ods. 6,
d) celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci príslušnej verejnej výzvy,
e) predpokladanú dobu riešenia projektov, nie dlhšiu ako štyri roky, ktorých sa verejná výzva dotýka,
f) požiadavku na preukázanie osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa a ďalších spolupríjemcov na vykonávanie výskumu a vývoja podľa § 26a ods. 11 alebo 12,
g) požiadavku na preukázanie zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu pri projektoch, ktorých riešenie bude mať priame využitie v praxi,
h) požiadavku na predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa, že informáciu o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja, ktorú vybuduje z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie, 27a) poskytne na zverejnenie na centrálnom informačnom portáli.
i) požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti zodpovedného riešiteľa projektu a ďalších riešiteľov,
j) požiadavky na preukázanie infraštruktúry potrebnej na riešenie projektu,
k) technické a formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať,
l) kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
m) dátum vyhlásenia verejnej výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti; najneskorší dátum predloženia žiadosti je najskôr dva mesiace po dátume vyhlásenia verejnej výzvy,
n) dátum a spôsob zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach,
o) dátum a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu.
(3) Agentúra môže vyhlásiť otvorenú verejnú výzvu, ktorá neobsahuje dátum predloženia žiadosti. Ak verejná výzva neobsahuje dátum predloženia žiadosti, je agentúra povinná zabezpečiť priebežné hodnotenie žiadostí, najmenej však trikrát ročne.
(4) Na verejnú výzvu na riešenie projektu výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu sa odsek 2 písm. f) až h) nevzťahuje.
(5) Poskytovateľ potvrdí žiadateľovi registráciu žiadosti najneskôr do 14 dní po prijatí žiadosti.
(6) Poskytovateľ zverejní rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 písm. n) najneskôr do šiestich mesiacov od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí podľa odseku 2 písm. m).
(7) Ďalšie podrobnosti o výzve vrátane formy žiadosti určuje poskytovateľ.
§ 19
Posudzovanie žiadosti
(1) Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) (ďalej len "technické podmienky"). V prípade, ak žiadosť nespĺňa technické podmienky, poskytovateľ vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky žiadosti nebudú v určenej lehote odstránené, poskytovateľ rozhodne o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok a rozhodnutie o vyradení žiadosti oznámi žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.
(2) Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa ustanovených kritérií podľa § 18 ods. 2 písm. l) odborný orgán poskytovateľa.
(3) Poskytovateľ zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej dva posudky vypracované domácimi alebo zahraničnými odborníkmi, ktoré podkladom pre hodnotenie žiadostí odborným orgánom podľa odseku 2. Poskytovateľ nezabezpečuje posudky k tej žiadosti, ktorej premetom je zabezpečenie spolufinancovania riešeného projektu komunitárneho programu Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu v rámci iniciatívy Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu medzinárodného programu výskumu a vývoja alebo projektu v rámci medzinárodného centra výskumu a vývoja. Na základe rozhodnutia poskytovateľa môže byť posudzovateľom poskytnutá odmena podľa osobitného predpisu. 28)
(4) Odborný orgán podľa odseku 2 vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví poradie žiadostí a navrhne rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.
(5) Návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov spolu s hodnotiacimi správami ku všetkým hodnoteným žiadostiam a poradím žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov predloží odborný orgán poskytovateľovi, ktorý uzatvára so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov podľa § 20 ods. 1.
(6) Ak orgán poskytovateľa podľa odseku 5 rozhodne v rozpore s návrhom odborného orgánu, svoje rozhodnutie písomne odôvodní a zverejní podľa § 18 ods. 6.
(7) Na rozhodnutie poskytovateľa o poskytnutí finančných prostriedkov pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov podľa osobitného predpisu 18) sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu 29) okrem rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi. 30)
(8) Poskytovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti. V oznámení ho informuje aj o obsahu hodnotiacej správy a posudkov podľa odseku 3. Mená a priezviská odborníkov, ktorí posudky vypracovali, sa v oznámení neuvádzajú.
(9) Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok alebo rozhodnutie o neposkytnutí finančných prostriedkov, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva poskytovateľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Poskytovateľ zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v