1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Smernica EÚ
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru
(Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 36
1. Od dane sú pri vstupe oslobodené:
a)
zvieratá špeciálne pripravené a zaslané bezodplatne na účely laboratórneho využitia;
b)
biologické alebo chemické látky, ktoré boli dovezené z krajín mimo Spoločenstva na základe obmedzení a podmienok stanovených v článku 60 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla
(6)
.
2. Oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 sa obmedzí na zvieratá a biologické alebo chemické látky, ktoré určené pre ktorékoľvek z nasledujúcich zariadení:
a)
štátne zariadenia, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, vrátane tých oddelení štátnych zariadení, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom;
b)
súkromné zariadenia, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom a ktorým príslušné orgány členského štátu povolili prijímanie takýchto predmetov oslobodených od dane.
.
N
Zákon č. 222/2004 Z. z.
a návrh zákona
§ 48
O: 2
P: i) a j)
(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,
22)
je oslobodený od dane, ak ide o
i) zvieratá určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne,
j) biologické alebo chemické látky určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú výskum,
Ú
Doterajšie písmená j) až aa) sa označujú ako písmená k) až ab)
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)