Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Pri príprave transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie v roku 2018 bolo identifikovaných viacero ustanovení zákona, ktoré môžu spôsobovať komplikácie tak pri vzniku v. v. i., ako aj pri jej bežnej prevádzke, najmä vo vzťahu k nastaveniu orgánov, nakladaniu s majetkom a dokumentácii.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je najmä efektívnejšie zloženie správnej rady a vedeckej rady, zmena vedeckej rady z obligatórneho orgánu na fakultatívny, doplnenie voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, vhodnejšie vymenúvanie vedúceho organizačnej zložky. Cieľom je aj sprísnenie spôsobov a postupov pri nakladaní s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, najmä prioritného majetku.
4. Dotknuté subjekty
Zakladatelia verejných výskumných inštitúcií – ústredné orgány štátnej správy a SAV, verejné výskumné inštitúcie.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že výkon niektorých činností verejných výskumných inštitúcií by bol naďalej komplikovaný.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Andrea Strmenská, odbor legislatívy, andrea.strmenska@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK