DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona zohľadňuje skúsenosti nadobudnuté pri príprave transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie v roku 2018.
Cieľmi návrhu zákona sú najmä
-zmena zloženia správnej rady (doplnenie členov vymenúvaných zakladateľom),
-zmena zloženia vedeckej rady (doplnenie odborníkov z príbuzných oblastí),
-zmena vedeckej rady z obligatórneho orgánu na fakultatívny,
-doplnenie doktorandov do voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie,
-zmena pri vymenúvaní vedúceho organizačnej zložky (presun pôsobnosti zo zakladateľa na riaditeľa),
-doplnenie možnosti zámeny prioritného majetku (jeho zámena nie je v súčasnosti možná),
-zníženie počtu dokumentov zakladaných do zbierky listín,
-zavedenie vekového obmedzenia zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie obdobne ako pri vysokoškolských učiteľoch, resp. pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.