NÁVRH
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb.“.
2.V § 78 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.