Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva.
Navrhovaná právna úprava oprávňuje Dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie navrhovaného zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na doplnenie nového ustanovenia do § 21 sa navrhuje zmena nadpisu § 21.
K bodom 2 a 3
S cieľom zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení sa ustanovuje, aby výcvik členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonávala osoba poverená v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 na základe povolenia vydaného Dopravným úradom.
K bodu 4
Úprava splnomocňovacieho ustanovenia zohľadňujúca nový odsek 3 v § 21.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca nový odsek 3 v § 21.
K bodom 6 až 8
Upravuje sa pôsobnosť Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru, t. j. rozširuje sa aj na osoby poverené v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje pätnástym dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.