DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o významných investíciách
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.