Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o významných investíciách
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2021
2. Definícia problému
Súčasná úprava vydávania osvedčení o významných investíciách je obsiahnutá v zákone č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu. Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.
3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také investície, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb. Osobitným cieľom návrhu zákona je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.Želaným výsledným stavom je efektívne fungovanie procesov súvisiacich s vydávaním osvedčení o významných investíciách.
4. Dotknuté subjekty
Žiadatelia o vydanie osvedčenia o významnej investícii, orgány štátnej správy, vlastníci dotknutých pozemkov a nehnuteľností.
5. Alternatívne riešenia
Neschválenie návrhu zákona a ponechanie zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnosti.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
nie
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Návrh zákona o významných investíciách nemá pozitívne ani negatívne vplyvy. Vplyvy jednotlivých významných investícií sa budú posudzovať pri každej žiadosti zvlášť v štandardnom procese.
11. Kontakt na spracovateľa
ivan.veres@mhsr.sk
12. Zdroje
Aplikačná prax Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri uplatňovaní zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK