VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-9368/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
560
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2021
o významných investíciách
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona o významných investíciách
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2021