DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je zavedenie novej kategórie odborného zamestnanca – školskej zdravotnej sestry.
V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom nemal kto v materskej škole a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka. Z toho dôvodu sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca, ktorej hlavou úlohou bude najmä posudzovať zdravotný stav, telesný vývin a duševný vývin detí a žiakov, poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť, spolupracovať s ďalšími zamestnancami príslušnej školy a pediatrami a stomatológmi detí a žiakov a v neposlednom rade aj viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov v materskej škole alebo v základnej škole.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na služby pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Jana Žitňanská – poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Súčasné znenie zákona č. 138/2019 Z. z. neupravuje kategóriu odborného zamestnanca školskú zdravotnú sestru a z toho dôvodu nemal kto deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom v materskej škole a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom úpravy je umožniť, aby materská škola a základná škola mali možnosť zamestnať v príslušnej škole odborného zamestnanca školskú zdravotnú sestru, ktorá bude poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a ich zákonným zástupcom ohľadne zdravotného stavu dieťaťa alebo žiaka.
4. Dotknuté subjekty
Materské školy, základné školy, odborní zamestnanci, zriaďovateľ.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že by nedošlo k vytvoreniu novej kategórie odborného zamestnanca – školskej zdravotnej sestry.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Jana Žitňanská - poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na zavedenie novej kategórie odborného zamestnanca školskej zdravotnej sestry sa upravujú aj povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pričom sa dopĺňa nová povinnosť poskytovať dieťaťu, žiakovi a ich zákonným zástupcom poradenstvo a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka.
K bodom 2 a 3
Technická úprava súvisiaca so zavedením novej kategórie odborného zamestnanca školskej zdravotnej sestry. Medzi pracovné činnosti odborného zamestnanca sa dopĺňa aj výkon zdravotnej činnosti a poskytovanie zdravotného poradenstva a zdravotnej prevencie.
K bodu 4
Účelom ustanovenia je spresniť kvalifikačné predpoklady školskej zdravotnej sestry, a to, aby školskú zdravotnú sestru nemohla vykonávať akákoľvek osoba, ale iba tá, ktorá bude mať vzdelanie podľa § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.“).
K bodom 5 a 6
Účelom úpravy ustanovenia je upraviť stupeň vzdelania školskej zdravotnej sestry, vzhľadom na to, že od odborného zamestnanca sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom od školskej zdravotnej sestry sa bude vyžadovať najmenej vyššie odborné vzdelanie v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z.
K bodom 7 a 8
Účelom zmeny ustanovení je zavedenie novej kategórie odborné zamestnanca školskej zdravotnej sestry z dôvodu, že v praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom nemal kto v materskej škole a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka. Z toho dôvodu sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca, ktorej hlavou úlohou bude najmä posudzovať zdravotný stav, telesný vývin a duševný vývin detí a žiakov, poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť, spolupracovať s ďalšími zamestnancami príslušnej školy a pediatrami a stomatológmi detí a žiakov a v neposlednom rade aj viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov v materskej škole alebo v základnej škole.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s novelizačným bodom 4.
K bodu 10
Vzhľadom na to, že sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca školská zdravotná sestra a bude sa na ňu vzťahovať celý zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovuje sa, do kedy je školská zdravotná sestra povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, aby bolo možné zistiť, či školská zdravotná sestra bude na účely zákona č. 138/2019 Z. z. bezúhonná.
K Čl. II
K bodom 1, 2, 4 a 9
V súvislosti so zavedením novej kategórie odborného zamestnanca školskej zdravotnej sestry sa navrhuje zaviesť nový príspevok na osobné náklady školských zdravotných sestier tak, ako je to upravené aj pri finančnom príspevku na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V novom § 4f sa upravujú pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na osobné náklady školských zdravotných sestier obdobne, ako je to pri finančnom príspevku na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
K bodom 3 a 5 až 8
Legislatívno-technické úpravy, ktoré súvisia s novelizačným bodom 4.
K bodu 10
Účelom prechodného ustanovenia je riešiť obdobie predkladania žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady školských zdravotných sestier na obdobie od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022, pričom sa ustanovuje, že tieto žiadosti je potrebné podať do 30. septembra 2021.
K Čl. III
K bodom 1 až 3
Ustanovuje sa, že v materskej škole, základnej škole, materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením a základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj školská zdravotná sestra. Úprava súvisí so zavedením novej kategórie odborného zamestnanca – školskej zdravotnej sestry.
K Čl. IV
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. septembra 2021 vzhľadom na začiatok nového školského roka a s prihliadnutím na potrebnú legisvakanciu.