NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka.“.
2.V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „logopedickej,“ vkladá slovo „zdravotnej,“.
3.V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slová „sociálneho poradenstva“ vkladá čiarka a slová „zdravotného poradenstva, zdravotnej prevencie“.
4.§ 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak ide o školskú zdravotnú sestru, vyžaduje sa špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 11 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „okrem školskej zdravotnej sestry“.
6.V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „školy a korepetítora“ nahrádzajú slovami „školy, korepetítora a školskú zdravotnú sestru“.
7.§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) školská zdravotná sestra.“.
8.§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Školská zdravotná sestra
a)pôsobí v oblasti primárnej prevencie a sekundárnej prevencie chorôb a úrazov, najmä
1.posudzovaním zdravotného stavu, telesného vývinu a duševného vývinu detí a žiakov,
2.posudzovaním aktuálneho zdravotného stavu dieťaťa alebo žiaka pred vstupom do materskej školy alebo do základnej školy,
3.hodnotením príznakov chorôb a odporúčaním na vyšetrenie u lekára,
4.hodnotením hygieny detí a žiakov v materskej škole alebo v základnej škole,
5.prevenciou užívania omamných a psychotropných látok,
b)poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom a žiakom v materskej škole alebo v základnej škole, najmä
1.vykonávaním úkonov prvej pomoci a pomoci pri náhlych stavoch,
2.poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
3.podávaním a asistenciou pri podávaní liekov a liečiv,
4.sledovaním stravovania detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
5.asistenciou pri používaní zdravotníckych pomôcok,
c)spolupracuje so zamestnancami príslušnej školy,
d)vedie štatistiky o úrazoch detí alebo žiakov v materskej škole alebo v základnej škole,
e)spolupracuje s pediatrami a stomatológmi detí a žiakov príslušnej materskej školy alebo príslušnej základnej školy, zákonnými zástupcami alebo inými osobami, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zdravotnými poisťovňami, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a inými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy.“.
9.V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťajú slová „o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností“.
10.Za § 90a sa vkladá § 90b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021
Školská zdravotná sestra poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. septembra 2021 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. decembra 2021, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonnú.“.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z. a zákona č. 371/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. osobné náklady školských zdravotných sestier,“.
Doterajší tretí bod až štrnásty bod sa označujú ako štvrtý bod až pätnásty bod.
2.V § 3 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) osobné náklady školských zdravotných sestier,“.
Doterajšie písmená c) až q) sa označujú ako písmená d) až r).
3.V § 4 ods. 12, § 6 ods. 1, § 6a ods. 1, § 7 ods. 7 a 17 sa slová „až 4e“ nahrádzajú slovami „až 4f“.
4.Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
4f
Finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier.
(2) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady školských zdravotných sestier obsahuje najmä
a) počet školských zdravotných sestier, na ktoré sa požadujú finančné prostriedky,
b) počet detí a žiakov, ktorí vyžadujú každodennú asistenciu školskej zdravotnej sestry pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisiacu so zdravotným znevýhodnením dieťaťa alebo žiaka, ak sa finančné prostriedky požadujú na viac ako jednu školskú zdravotnú sestru.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(4) Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier najmä podľa
a) počtu detí a žiakov, ktorí vyžadujú každodennú asistenciu školskej zdravotnej sestry pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí so zdravotným znevýhodnením dieťaťa alebo žiaka,
b) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(5) Ak školská zdravotná sestra skončila činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti školskej zdravotnej sestry v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti. Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi podľa odseku 4.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka.“.
5.V § 7 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 4f“.
6.V § 7 ods. 11 až 13 sa slová „4d a“ nahrádzajú slovami „4d, § 4f a“.
7.V § 7 ods. 16 sa za slová „§ 4d,“ vkladajú slová „§ 4f,“.
8.V § 8b ods. 1 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 4f ods. 5“.
9.V § 8b ods. 1 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. finančných prostriedkov na osobné náklady školských zdravotných sestier,“.
Doterajší tretí bod až jedenásty bod sa označujú ako štvrtý bod až dvanásty bod.
10.Za § 9k sa vkladá § 9l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady školských zdravotných sestier na obdobie od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 sa podáva do 30. septembra 2021.“.
Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. , zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., a zákona č. 426/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 28 ods. 14 a § 30 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a školská zdravotná sestra“.
2.§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) V materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj školská zdravotná setra.“.
3.§ 97 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj školská zdravotná setra.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.