DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie:
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predpokladáme pozitívny vplyv na štátny rozpočet, keďže túto službu budú využívať najmä rodičia participujúci na trhu práce, čím sa zvýši podiel zamestnaných osôb, najmä žien, ktoré budú prispievať do štátneho rozpočtu v podobe daní. Vyššou zamestnanosťou rodičov sa zároveň prejaví aj pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva. Dopad na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, ako aj zamestnanosť bude rovnako pozitívny, keďže rozšírením možností služieb starostlivosti o deti sa zníži počet žien, ktoré sa pre nedostatok dostupných miest v materských školách nedokážu zamestnať vôbec alebo na plný pracovný úväzok. Pozitívny dopad na zamestnanosť vyplynie aj z vytvárania nových pracovných miest opatrovateľov v detských skupinách. Z príkladov zo zahraničia môžeme taktiež predpokladať pozitívny vplyv na rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a zvyšovanie pôrodnosti, keďže ide o nástroj rodinnej politiky.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné