DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Cieľom predloženia návrhu zákona je, že vo väčšine európskych krajín, ako aj na Slovensku hrá jednu z hlavných úloh v problematike fungovania rodín zlučiteľnosť pracovného a rodinného života. Nedostatok miest v materských školách a jasliach majú za následok, že takéto zosúladenie je častokrát veľmi zložité. Situácia sa výrazne zhoršila od roku 2006, kedy začala po období poklesu pôrodnosti a nárastu nezamestnanosti na prelome storočí sprevádzaným využívaním budov materských škôl na iné účely, resp. ich schátraním, populačná krivka opäť stúpať a štát a samosprávy nedokázali flexibilne na novú situáciu reagovať. Počet nevybavených žiadostí o prijatie do materskej školy tak začal z roka na rok stúpať a medzi rokmi 2006 2017 bol zaznamenaný nárast počtu nevybavených žiadostí z 1 074 na 12 328. Na zvýšenie dopytu reagovali skôr súkromné a cirkevné zariadenia, pričom samosprávy nemali dostatok finančných prostriedkov na obnovu budov či zriaďovanie nových materských škôl. Súkromné zariadenia však pre mnohých finančne nedostupné a tak na Slovensku existuje pomerne veľká skupina detí, ktorá nedostane miesto v materskej škole, a to najmä vo väčších mestách, pričom malé šance majú najmä deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Nedostatok miest v materskej škole pre menšie deti sa môže v druhej polovici roka 2021 zhoršiť aj v dôsledku povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od piatich rokov veku.
Vznik novej služby starostlivosti o dieťa v predškolskom veku za cieľ jednak pomôcť vyriešiť deficit voľných miest v materských školách najmä vo väčších mestách a zároveň rozšíriť ponuku pre rodičov o tzv. detské skupiny. Zriaďovateľom detskej skupiny budú môcť byť napríklad zamestnávatelia rodičov malých detí, ktoré budú službu využívať, obce, združenia obcí, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia, školy, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ale napr. aj mamička na materskej dovolenke, ktorá sa chce popri svojom dieťatku starať aj o ďalšie deti. Nová služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine stanovuje pre poskytovateľa presné podmienky, za akých túto službu môže poskytovať. Detská skupina nemá byť voči škôlke konkurenciou, ale alternatívou, nakoľko tu nepôjde o klasický vzdelávací proces.
Návrh zákona upravuje podmienky vzniku oprávnenia na poskytovanie služby, ktoré je podmienkou poskytovania služby starostlivosti o deti v detských skupinách, a ktoré vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov služby úradom práce v územnom obvode ktorého bude služba poskytovaná, podmienky na zápis do tohto zoznamu, ale aj celkové podmienky poskytovania služby.
Cieľom zákona je umožniť, aby čo najširší okruh rodičov mohol túto novú službu využívať, preto sa navrhuje, aby zriaďovateľ mohol službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené náklady vynaložené na poskytovanie služby. Mnohým rodičom práve vzhľadom na flexibilitu služby, ktorú detské skupiny budú ponúkať, bude umožnené lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak sa aj rýchlejšie zaradiť späť na trh práce. Prínosom tejto novej služby je tiež prevencia sociálnej izolácie rodičov, ako aj možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Toto opatrenie naviac prispieva k zníženiu rizika ohrozenia chudobou a nedostatku príjmov v prípade, že rodič zostane dlhší čas mimo trhu práce. Návrh predpokladá aj vznik nových pracovných miest pre osoby, ktoré budú
poskytovať služby starostlivosti o deti v detských skupinách. Ide zároveň o nástroj rodinnej politiky, ktorej podstatou je vytváranie podmienok pre fungovanie rodín.
O pozitívnom dopade zavedenia konceptu detských skupín svedčia aj skúsenosti z Českej republiky, kde podľa údajov českého Ministerstva práce a sociálnych vecí od nadobudnutia účinnosti zákona o poskytovaní služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine v septembri 2014 do roku 2018 stúpol počet detských skupín na 600. Zároveň príklady z Francúzska či Švédska preukazujú významný pozitívny dopad pomoci pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života na demografický vývoj v krajine.
Dopad na štátny rozpočet je pozitívny, keďže sa predpokladá, že túto službu budú využívať najmä rodičia participujúci na trhu práce.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie ani na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II.
Osobitná časť
K čl. I
K § 1:
Navrhuje sa vymedziť predmet úpravy, ktorým je poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine a regulácia s tým spojená.
K § 2:
Navrhuje sa definovať službu starostlivosti o deti v súlade so zámerom poskytovať túto službu pre deti od jedného roku veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania mimo domácnosti dieťaťa a v skupine detí.
K § 3:
Okruh poskytovateľov sa navrhuje ustanoviť v nadväznosti na primárne neziskovú povahu poskytovania služby starostlivosti a tiež v spojení s úmyslom umožniť rodičom dieťaťa v prípade záujmu zapojiť sa do pracovného procesu v rozsahu, ktorý im situácia umožní. Aj z tohto dôvodu je primárnym cieľom podporiť rozvoj takejto služby u zamestnávateľa rodiča dieťaťa a tiež v organizáciách, ktoré majú neziskový charakter a venujú sa historicky aj sociálnej a vzdelávacej oblasti.
K § 4 až 6:
Proces udeľovania oprávnenia na poskytovanie služby je upravený ako štandardné konanie na žiadosť oprávnenej osoby, v rámci ktorého sa posudzuje splnenie zákonných podmienok na poskytovanie služby. Oprávnenie na poskytovanie služby vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov.
Okrem požiadaviek na osoby, ktoré reprezentujú samotného poskytovateľa a tiež ktoré vykonávajú samotnú starostlivosť o deti, sa navrhuje preukazovať aj splnenie technických a hygienických požiadaviek na priestory, v ktorých bude starostlivosť poskytovaná.
O zápise do zoznamu a udelení oprávnenia bude rozhodovať úrad práce v územnom obvode ktorého bude služba poskytovaná.
K § 7:
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť úradu práce zverejňovať zoznam poskytovateľov služby na webovom sídle, ktorý budú slúžiť na poskytnutie informácií potenciálnym záujemcom, ako aj na účely overenia a porovnania skutočností týkajúcich sa poskytovateľov služby.
K § 8:
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby v detskej skupine. Toto poistenie musí byť platné po celú dobu zápisu do zoznamu poskytovateľov služby.
K § 9 až 15:
Úprava podmienok poskytovania služby vychádza zo základného pravidla podľa § 9, podľa ktorého poskytovateľ musí v každom momente dbať na zdravie a zdravý vývoj dieťaťa a musí sa zdržať všetkého, čo by ich mohlo ohroziť.
Samotné poskytovanie služby sa vždy realizuje na základe zmluvy medzi rodičom a poskytovateľom, ktorá upraví všetky potrebné podrobnosti neupravené zákonom.
Navrhuje sa obmedziť počet detí v jednej skupine, na účely zabezpečenia kvality starostlivosti. Rovnako sa navrhuje ustanoviť potrebný počet osôb, poskytujúcich službu, a to v závislosti od počtu detí v skupine.
Pokiaľ ide o stravovanie detí, navrhuje sa umožniť poskytovateľovi zabezpečovať výdaj stravy pri splnení podmienok podľa osobitných predpisov. Primárne sa nesleduje možnosť prípravy stravy, avšak upravuje sa všeobecné pravidlo pre hygienický výdaj stravy zabezpečenej rodičom dieťaťa.
Na účely informovania rodičov, ako aj na účely kontroly sa ukladá povinnosť mať vypracované a zverejnené interné pravidlá a podrobnosti o poskytovaní služby starostlivosti o deti, ako aj viesť evidenciu detí v skupine.
K § 16 až 18:
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona bude vykonávať úrad práce. V nadväznosti na kontrolu sa ustanovujú aj sankcie za jeho porušenie.
K čl. II
K bodom 1 až 3:
V nadväznosti na úpravu novej činnosti starostlivosti o deti v detských skupinách sa navrhuje primerane upraviť zákon o podpore, rozvoji a ochrane verejného zdravia.
K čl. III
K bodom 1 a 2:
Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali.
K čl. IV
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. novembra 2021.