NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................2021,
o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky získania oprávnenia na poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine (ďalej len "služba"), podmienky poskytovania tejto služby a oprávnenia orgánov štátnej správy pri kontrole podmienok jej poskytovania a ukladaní sankcií.
§ 2
Služba
Službou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poskytovateľa služby, ktorá spočíva v opatrovaní dieťaťa a starostlivosti o dieťa od jedného roku veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, poskytovaná v skupine detí.
§ 3
Poskytovateľ služby
(1)Poskytovateľom služby môže byť
a)zamestnávateľ rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len "rodič"), ak ide o deti týchto rodičov,
b)obec alebo samosprávny kraj a nimi na tento účel založené právnické osoby,
c)registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
d)občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo občianske združenie, ktoré má v predmete činnosti zodpovedajúce aktivity alebo činnosti,
e)fyzická osoba, ktorá je rodičom dieťaťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ak pri poskytovaní služby je v skupine detí aj dieťa tejto fyzickej osoby.
f)združenie obcí
(2)Poskytovateľ služby je oprávnený poskytovať službu odo dňa vzniku oprávnenia na poskytovanie služby.
§ 4
Oprávnenie na poskytovanie služby
(1)Službu je možné poskytovať len na základe oprávnenia na poskytovanie služby (ďalej len "oprávnenie")
(2)Oprávnenie vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov služby a zaniká dňom výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby, a to pre územný obvod úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad práce"), v ktorom bude služba poskytovaná.
(3)Zápis do zoznamu poskytovateľov služby vykonáva úrad práce v územnom obvode ktorého bude služba poskytovaná a na žiadosť poskytovateľa služby, ktorý preukáže splnenie podmienok na zápis do zoznamu poskytovateľov služby podľa § 5.
§ 5
(1)Podmienkami na zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú:
a)bezúhonnosť poskytovateľa a ak je poskytovateľ právnickou osobou, jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
b)dosiahnutie 18. rokov veku osoby a spôsobilosť osoby na právne úkony v plnom rozsahu a ak je poskytovateľ služby právnickou osobou, jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
c) odborná spôsobilosť poskytovateľa služby, ak je poskytovateľ služby fyzickou osobou, alebo odborná spôsobilosť určenej fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu,
d)určenie fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu, ktorá musí byť bezúhonná, zdravotne spôsobila a musí mať najmenej 18. rokov veku a spôsobilosť na právne úkonu v plnom rozsahu,
e)určenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná a preukázanie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k nej,
f)zabezpečenie technických požiadaviek a hygienických požiadaviek na nehnuteľnosť, v ktorej bude poskytovaná služba podľa odseku 5,
g)poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby.
(2)Bezúhonnou je na účely odseku 1 písm. a) a d) fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti so starostlivosťou o dieťa alebo odkázanú osobu, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého spáchanie môže mať vplyv na spôsobilosť osoby poskytovať starostlivosť o dieťa. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov1 nie starším ako tri mesiace a ak ide o cudzinca aj obdobným dokumentom nie starším ako tri mesiace vydaným iným štátom, v ktorom mal cudzinec za posledných päť rokov povolený pobyt.
(3)Zdravotne spôsobilou na účely odseku 1 písm. d) je fyzická osoba, ktorá netrpí telesnou alebo duševnou chorobou ohrozujúcou zdravie dieťaťa. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, nie starším ako tri mesiace.
(4)Odbornou spôsobilosťou na účely odseku 1 písm. c) je
a) odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, verejný zdravotník, zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent,
1 zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) odborná spôsobilosť na výkon povolania psychológ,
c) odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce,2)
d) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy, učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa druhého stupňa základnej školy, učiteľa strednej školy alebo vychovávateľa alebo
e) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti opatrovateľa detí.3)
(5)Nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá slúži na poskytovanie služby musí spĺňať
a) technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi4) na byt alebo inú nehnuteľnosť alebo jej časť, slúžiacu na bývanie a
b) požiadavky potrebné na ochranu zdravia detí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.5)
(6)Podmienky podľa odseku 1 musí poskytovateľ služby spĺňať počas celej doby poskytovania služby.
§ 6
(1)Žiadosť o zápis do zoznamu poskytovateľov služby obsahuje
a)meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa,
b)adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa,
c)identifikačné číslo poskytovateľa, ak bolo pridelené a ak je poskytovateľ fyzickou osobou, ktorej nebolo pridelené identifikačné číslo, dátum narodenia poskytovateľa,
d)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu poskytovateľa, ak je poskytovateľ právnickou osobou,
e)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu,
f)označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
g)najvyšší počet detí v detskej skupine,
h)predpokladaný dátum začatia poskytovania služby
(2)Prílohami žiadosti o zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú
a)doklad o bezúhonnosti osôb podľa § 5 ods. 1 písm. a) a d),
b)doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa § 5 ods. 1 písm. d),
c)doklad o odbornej spôsobilosti osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c),
d)doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
e)dokument potvrdzujúci splnenie podmienky podľa § 5 ods. 5 písm. a),
f)rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 ods. 5 písm. b),
g)doklad o splnení podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. f).
(3)Ak poskytovateľ služby spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, úrad práce ho zapíše do zoznamu poskytovateľov služby do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(4)Ak poskytovateľ služby nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, úrad práce žiadosť odmietne.
2) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad § 43d a § 47 až 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5) § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(5)O zápise do zoznamu poskytovateľov služby sa osobitné rozhodnutie nevydáva.
(6)Poskytovateľ služby je povinný oznámiť úradu práce všetky zmeny údajov a dokladov, ktoré boli obsahom žiadosti do 15 dní odo dňa ich zmeny. Ak zo zmien nevyplýva nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1, úrad práce zmeny vyznačí v zoznamu poskytovateľov služby; v opačnom prípade začne konanie o výmaze poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby.
(7)Úrad vymaže poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby ak
a)poskytovateľ služby zanikne, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
b)ak o to poskytovateľ služby požiada,
c)ak poskytovateľ služby prestane spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 alebo § 5 ods. 1,
d)poskytovateľovi služby bola uložená sankcia podľa zákona za porušenie povinnosti, ktorých následkom mohla byť alebo bola ujma na zdraví alebo živote dieťaťa alebo mu bola uložená sankcia za porušenie § 8 ním alebo fyzickou osobou, ktorá osobne vykonáva službu.
(8)Na konanie o zápise do zoznamu poskytovateľov služby a na konanie o výmaze poskytovateľa zo zoznamu poskytovateľov služby sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
§ 7
Zoznam poskytovateľov služby
(1)Zoznam poskytovateľov služby vedie úrad práce pre svoj územný obvod. Zoznam poskytovateľov služby je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad práce.
(2)Do zoznamu poskytovateľov služby sa zapisujú údaje v rozsahu, v akom uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) až g) a údaje o dátume zápisu a výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby.
(3)Súčasťou zoznamu poskytovateľov služby sú doklady podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f).
(4)Zoznam poskytovateľov služby je verejný a úrad práce sprístupňuje informácie z neho aj na svojom webovom sídle.
§ 8
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby
Poskytovateľ je povinný pred začatím poskytovania služby uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby v detskej skupine. Toto poistenie musí byť platné po celú dobu zápisu do zoznamu poskytovateľov služby.
§ 9
Podmienky poskytovania služby
Poskytovateľ a ani fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva službu, nesmie voči dieťaťu používať neprimerané výchovné prostriedky alebo obmedzenia a nesmie používať ani také výchovné prostriedky alebo obmedzenia, ktoré sa dotýkajú dôstojnosti dieťaťa alebo ohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný vývoj.
§ 10
(1)Služba sa poskytuje vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu len na základe predchádzajúcej písomnej dohody o poskytovaní služby s rodičom dieťaťa, ktorá obsahuje najmä miesto a čas poskytovania služby, výšku odplaty za poskytovanie služby, podmienky stravovania dieťaťa, dohodu o dodržovaní interných pravidiel, spôsob ukončenia dohody a dobu trvania dohody
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2)Službu je možné poskytovať za odplatu, ktorá nesmie prevýšiť sumu skutočne vynaložených nákladov poskytovateľa služby na poskytovanie služby.
§ 11
(1)V jednej detskej skupine môže byť najviac 24 detí.
(2)Poskytovateľ služby je povinný pri určovaní počtu detí v detskej skupine zohľadniť vek detí, ich zdravotný stav a dobu ich pobytu v detskej skupine. Počet detí v detskej skupine môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením v jednej detskej skupine sú dve.
(3)Minimálny počet fyzických osôb, ktoré v detskej skupine osobne vykonávajú službu je nasledovný:
a)jedna, ak je v detskej skupine najviac šesť detí,
b)dve, ak je v detskej skupine najmenej sedem a najviac 12 detí,
c)tri, ak je v detskej skupine najmenej 13 a najviac 24 detí alebo menej ako 13 a zároveň aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku.
§ 12
(1)Poskytovateľ služby je oprávnený zabezpečiť dieťaťu stravovanie, a to ako prípravou stravy, tak aj výdajom stravy. Rozsah povinnosti poskytovateľa služby zabezpečiť dieťaťu stravu je predmetom dohody medzi poskytovateľom služby a rodičom dieťaťa.
(2)Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, poskytovateľ je povinný zabezpečiť hygienicky vyhovujúce uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu.
(3)Ak poskytovateľ služby zabezpečuje dieťaťu stravu, je tak oprávnený vykonávať len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pri dodržaní podmienok podľa osobitného zákona.7)
§ 13
Ak sa u dieťaťa vyskytnú príznaky ochorenia, je poskytovateľ služby povinný bezodkladne informovať rodiča dieťaťa a odovzdať dieťa rodičovi, alebo zabezpečiť poskytnutie lekárskej starostlivosti.
§ 14
(1)Poskytovateľ je povinný vypracovať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel organizácie a poskytovania služby (ďalej len "interné pravidlá"), ktoré obsahujú najmä
a)identifikáciu poskytovateľa služby,
b)označenie detskej skupiny s uvedením počtu detí v nej alebo maximálneho počtu detí v nej,
c)adresu miesta poskytovania služby,
d)deň vzniku oprávnenia na poskytovanie služby,
e)údaje o odplate za poskytovanie služby,
f)základné pravidlá a podmienky poskytovania služby,
g)plán starostlivosti a výchovy.
7) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2)Plán starostlivosti a výchovy popisuje, akým spôsobom a akými prostriedkami a postupmi sa v detskej skupine rozvíjajú schopnosti, kultúrne a hygienické návyky dieťaťa, so zameraním na formovanie osobnosti dieťaťa a fyzický a psychický vývoj dieťaťa.
(3)Interné pravidlá je poskytovateľ služby povinný v aktuálnom znení zverejniť v priestoroch, v ktorých sa služba poskytuje, a ktoré prístupné rodičom a ak webové sídlo, aj na webovom sídle.
§ 15
(1)Poskytovateľ služby je povinný viesť evidenciu detí v detskej skupine, ktorá obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dieťaťa,
b)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu aspoň jedného rodiča,
c)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča dieťa od poskytovateľa služby osobne prevziať,
d)deň a doba, po ktoré bolo dieťa v detskej skupine,
e)údaj o zdravotnej poisťovni dieťaťa,
f)telefonický kontakt na rodiča alebo osobu podľa písmena c),
g)údaj o zdravotnom stave dieťaťa a obmedzeniach z neho vyplývajúcich, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie služby, vrátane údaja o tom, či sa dieťa podrobilo povinným očkovaniam a ak nie, dôvod prečo tomu tak je,
h)odplatu za poskytnutie služby
(2)Údaje podľa ods. 1 písm. a) g) a každú ich zmenu je rodič povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby, pričom ak ide o údaje podľa ods. 1 písm. g), je rodič povinný ich poskytovateľovi služby oznámiť pred uzatvorením dohody o poskytovaní služby.
(3)Súčasťou evidencie detí v detskej skupine je aj dohoda o poskytovaní služby.
(4)Poskytovateľ služby je povinný údaje podľa odseku 1 a dohodu o poskytovaní služby uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa skončenia poskytovania služby konkrétnemu dieťaťu.
§ 16
Kontrola
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania služby ustanovených týmto zákonom vykonáva úrad práce s výnimkou kontroly dodržiavania hygienických podmienok, ktorú vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.
§ 17
Sankcie
(1)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
b)poruší pri poskytovaní služby § 11,
c)poruší pri poskytovaní služby § 14 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 15,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 10 ods. 1,
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 6 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 9.
(3)Za priestupok je možné udeliť pokutu
a)700,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
b)1 000,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
c)3 300,- eur, ak ide o priestupok podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Priestupky podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva úrad práce, v ktorého územnom obvode k priestupku došlo. Priestupok podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5)Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný predpis.8)
§ 18
(1)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
b)poruší pri poskytovaní služby § 11,
c)poruší pri poskytovaní služby § 14 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 15,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 10 ods. 1,
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 6 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 9.
(3)Za iný správny delikt je možné udeliť pokutu
d)1 000,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
e)1 500,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
f)4 800,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Iné správne delikty podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva úrad práce v ktorého územnom obvode k inému správnemu deliktu došlo. Iný správny delikt podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5)Orgán prejednávajúci iný správny delikt pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť na dvojnásobok.
(6)Konanie o uloženie pokuty za iný správny delikt možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)Orgán, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(9)Na iné správne delikty a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2)
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 170/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 74/2013 Z.z. a zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 479/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 318/2020 Z. z.. zákona č. 319/2020 a zákona č. 586/2020 Z. z., , sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 písm. e) sa za slová "výchovu a vzdelávanie,27)" vkladajú slová " a služba starostlivosti o deti v detských skupinách28a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
"28a) Zákon č. .../2021 Z. z. o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.V § 24 ods. 10 sa slová "sú povinné" nahrádzajú slovami "a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách28a) sú povinní".
3.V § 57 ods. 14 sa za slová "v prevádzkarni" vkladajú slová ""a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách28a)".
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z. a zákona č. 135/2013 Z.z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z, zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z.,
zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., 390/2020 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 79/2021 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slová „športového zariadenia“ vkladajú slová „alebo zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku“
2.§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
"y) výdavky na prevádzku vlastného zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku".
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.