1
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Na základe stanoviska Sociálnej poisťovne sa nepredpokladá zvýšenie počtu novopriznaných a posudzovaných invalidných dôchodkov pre poruchu autistického spektra ani plošné zvýšenie percenta poklesu výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu doplnenia uvedených diagnóz do Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. v súčasnosti platí, že kto diagnostikovanú poruchu autistického spektra, možnosť podať si žiadosť o invalidný dôchodok a zároveň je v pravidelných termínoch vykonávaná kontrolná lekárska prehliada pri priznaných invalidných dôchodkoch. Rozdiel bude len v tom, že na tieto diagnózy bude v prílohe č. 4 samostatná časť a posudkoví lekári nebudú posudzovať túto diagnózu prirovnaním k najbližšie možnej porovnateľnej položke, t. j. dôjde v podstate k zjednodušeniu posudkovej činnosti v týchto prípadoch.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné