DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V súvislosti s doplnením prílohy č. 4 sa prechodným ustanovením ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovni prehodnotiť trvanie invalidity v najbližšej lehote kontrolnej lekárskej prehliadky uskutočnenej po 31. októbri 2021 u tých poistencov, ktorým bol právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. októbra 2021. Súčasne sa zabezpečuje, aby títo poistenci, ktorým lehota kontrolnej lekárskej prehliadky nebola určená, mali možnosť požiadať o prehodnotenie trvania invalidity. Po prehodnotení trvania invalidity a určení miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. novembra 2021, Sociálna poisťovňa rozhodne o invalidnom dôchodku v štandardných procesných lehotách.
K bodu 2
Cieľom doplnenia prílohy č. 4 o navrhované ochorenie vrátane percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná.
K Čl. II
Účinnosť novely zákona sa navrhuje 1. novembra 2021.