DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Joze Šimko a Stanislav Mizík predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
S cieľom upevňovania demokratických princípov a tradícií na Slovensku prichádzame s návrhom ústavného zákona, ktorý prehĺbi demokratický systém štátneho zriadenia.
Každý demokratický štát musí disponovať legislatívnym prostredím, využitím ktorého dochádza k naplneniu skutočnej idey demokracie a nie len jej iluzórnej formy. Občania Slovenskej republiky čoraz viac pochybujú o reálnosti demokratického zriadenia v našom štáte. Pochybnosti vyplývajú zo série neúspešných všeľudových hlasovaní, teda nefunkčného systému referenda na Slovensku v spojitosti s chýbajúcim imperatívnym mandátom volených zástupcov. Súčasná legislatíva upravujúca demokratické inštitúty je nastavená spôsobom neumožňujúcim ich reálne využitie. Preto si tento legislatívny návrh dáva za cieľ zefektívniť inštitút referenda a presunúť tak moc v štáte do rúk jeho občanov.
Kvórum minimálnej účasti oprávnených voličov stanovené na 50 % zo všetkých oprávnených voličov je nastavené spôsobom, ktorý odrádza občanov zúčastňovať sa referenda. Tým sa referendum samotné stáva takmer nerealizovateľným. Nedemokratickým politikom, ignorujúcim potreby a názory svojho národa, sa tak na Slovensku vytvoril ideálny systém, kedy sa demokracia stáva iluzórnou a skutočné rozhodovacie právomoci nad osudom miliónov ľudí ostávajú v rukách malej skupiny, v mnohých prípadoch nedisponujúcej žiadnym demokraticky získaným mandátom.
Zrušenie kvóra účasti 50 % všetkých oprávnených voličov zodpovedá skutočnosti, že ani vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta Slovenskej republiky, voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí neexistuje žiadne kvórum minimálnej účasti oprávnených voličov na to, aby boli výsledky týchto volieb platné.
Referendum je však pri súčasnej legislatíve, z postavenia radových občanov, nerealizovateľným inštitútom. Je potrebné v rámci snahy o zlepšenie úrovne demokracie znížiť aj minimálny počet podpisov slovenských občanov, ktorý je nutný na samotné vyhlásenie referenda. V návrhu ústavného zákona je preto znížený minimálny počet podpisov od občanov Slovenska z 350 000 na 100 000, čím sa samotný inštitút referenda výrazným spôsobom priblíži k skutočne demokratickým krajinám, kde je referendum bežnou súčasťou fungovania štátu.
Vzhľadom na navrhované úpravy, ktoré v konečnom dôsledku docielia výrazný posun k reálne funkčnému inštitútu referenda, je však potrebné zaviesť v ústave nové ochranné prvky s cieľom zabrániť rôznym iredentistickým snahám zo strany protislovensky naladených jednotlivcov a hnutí. Preto navrhujeme rozšíriť okruh tém, pri ktorých je referendum neumožnené o otázku zmeny štátnych hraníc, postavenie orgánov štátnej moci, jednotnosť a nedeliteľnosť územia Slovenskej republiky.
Sme presvedčení, že týmito legislatívnymi úpravami docielime posun Slovenska smerom k väčšej demokracii, všeobecnej slobode a skutočnej vláde ľudu, ktorá je dnes len iluzórnym javom. Rovnako však pomôžeme obmedziť extrémizmus štandardných politikov, prejavujúci sa v bezbrehom rozkrádaní štátneho majetku, ignorovaní vôle občanov a potlačovaní ich práv.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Rozširuje sa okruh otázok, ktoré nemôžu byť predmetom referenda o oblasť zmeny štátnych hraníc, postavenia orgánov štátnej moci, jednotnosti a nedeliteľnosti územia Slovenskej republiky.
K bodu 2
Znižuje sa požiadavka na počet občanov petíciou požadujúcich vyhlásenie referenda,a to tak, aby na vyhlásenie referenda postačila žiadosť 100 000 občanov namiesto súčasných 350 000 občanov.
K bodu 3
Ruší sa kvórum minimálnej účasti oprávnených voličov, pôvodne stanovené na 50 % zo všetkých oprávnených voličov na to, aby boli výsledky referenda platné.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť ústavného zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.