N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č.
244/1998 Z. z.
, ústavného zákona č.
9/1999 Z. z.
, ústavného zákona č.
90/2001 Z. z.
, ústavného zákona č.
140/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
323/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
463/2005 Z. z.
, ústavného zákona č.
92/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
210/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
100/2010 Z. z.
, ústavného zákona č.
356/2011 Z. z.
, ústavného zákona č.
232/2012 Z. z.
, ústavného zákona č.
161/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
306/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
427/2015 Z. z.
, ústavného zákona č.
44/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
71/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
137/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
40/2019 Z. z.
, ústavného zákona č.
99/2019 Z. z.
a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Čl. 93 ods. 3 znie:
,,Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody, štátny rozpočet, zmena štátnych hraníc, postavenie orgánov štátnej moci, jednotnosť a nedeliteľnosť územia Slovenskej republiky.“.
2.V čl. 95 ods. 1 sa slovo ,,350 000“ nahrádza slovom ,,100 000 “.
3.Čl. 98 ods. 1 znie:
„Výsledky referenda platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.