Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský a Marek Kotleba.
Stravovanie viacerých skupín nášho obyvateľstva a osobitne školopovinných detí je energeticky veľmi vysoké, s vysokou spotrebou živočíšnych tukov, cukru, bielkovín, čo priamy dopad na zvýšenie telesnej hmotnosti a obezity.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvrátiť trend obezity u detí a mládeže a dosiahnuť zníženie existujúceho deficitu v príjme pozitívnych nutrientov vo výžive a súčasne dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy tým, že sa zakáže predaj nezdravých potravín a nápojov v školách a školských zariadeniach.
Dňa 26. novembra 2020 bol vládnou koalíciou výrazným spôsobom zúžený počet detí, ktoré majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, známa tiež pod názvom obedy zadarmo. Táto zásadná zmena bola navyše urobená bez celospoločenskej diskusie prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu na výbore k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 274), čím sa úplne obišiel štandardný legislatívny proces.
Zrušením týchto dotácii sa opätovne znížil počet detí, ktoré sa pravidelne stravujú v školských jedálňach a zvýšil sa počet detí, ktoré odkázané iba na ambulantné stravovanie v školách a v školských zariadeniach, ktoré však pomerne často nie je v súlade s vedeckými poznatkami. Ide najmä o úpravu predaja jedál doplnkového charakteru a potravinárskeho sortimentu tak, aby konzumáciou takýchto jedál bol zabezpečený znížený energetický príjem najmä z nasýtených mastných kyselín, voľných cukrov.
Vzhľadom na nedostatočnú výchovu a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu mnohé deti siahajú po nezdravých, najmä sladkých potravinách. Návyky, ktoré si deti vybudujú počas mladosti sa negatívne odrazia na ich zdravotnom stave v budúcnosti, čo spôsobí aj zvýšené náklady štátu na zdravotnú starostlivosť. Práve preto musí štát aktívnym spôsobom zasahovať do toho, akým spôsobom sa naše deti stravujú.
Preto prichádza Ľudová strana Naše Slovensko s návrhom zákona, ktorým sa v školách a školských zariadeniach v rámci ambulantného predaja zakáže predaj zmrzliny, nanukov a mrazených ovocných drení, nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov, energetických nápojov, potravín s obsahom cukru nad 10 g na 100 g
hmotnosti, nápojov s obsahom cukru nad 5 g na 100 ml objemu a potravín a nápojov s pridaním umelých sladidiel.
Podobný návrh zákona bol prerokovávaný a schválený v 6. volebnom období (ČPT 1140) avšak po pripomienkach prezidenta SR (ČPT 1314) neboli ustanovenia o zakázaní predaja nezdravých potravín schválené.
Návrh zákona, ktorý predkladáme na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky, odráža a zapracováva pripomienky vtedajšieho prezidenta a odbornej verejnosti, čím sa stáva široko akceptovateľný.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s pridaním nového odseku v § 152.
K bodu 2
Navrhuje sa v školách a školských zariadeniach zakázať predaj potravín, ktoré všeobecne považované za nezdravé.
Čl. II
V súvislosti s novým zákazom sa rozširujú kompetencie okresných úradov v sídle kraja uložiť pokutu za nedodržanie nového ustanovenia o zákaze predaja nezdravých potravín.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od dňa, kedy bude vyhlásený.