Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský, Andrej Medvecký a Peter Krupa.
Cieľom legislatívneho návrhu je zníženie zaťaženia štátneho rozpočtu na financovanie politických strán a politických hnutí.
Podľa § 25 § 28 zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach majú politické strany, ktoré vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, nárok na finančný príspevok vo forme:
a)príspevku za hlasy získané vo voľbách,
b)príspevku na činnosť a
c)príspevku na mandát.
Príspevok za hlasy a príspevok na činnosť sa vyplácajú v rovnakej výške, a to stranám, ktoré vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Príspevok na mandát patrí stranám podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky. Príspevok na mandát je vyplatený v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby. Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.
V minulých volebných obdobiach sa viaceré politické strany a politické hnutia snažili z pozície opozičnej strany presadiť úplne zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Po zvolení týchto strán do koalície však z tohto sľubu upustili. ĽS Naše Slovensko preto do Národnej rade Slovenskej republiky prichádza s kompromisným návrhom, aby sa zmenil spôsob výpočtu príspevkov. Navrhujeme, aby sa výška príspevkov nepočítala v závislosti od priemernej mzdy, ale od minimálnej mzdy, čím dôjde k radikálnemu zníženiu výdavkov zo štátneho rozpočtu.
Pri zohľadnení stavu verejných financií, zdravotníctva, školstva a mnohých ďalších rezortov je nemorálne, aby sa zo štátneho rozpočtu naďalej zákonom dotovala činnosť politických strán v takom vysokom rozsahu, ako doteraz.
Príspevky pre politické strany po každých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na zvyšujúcu sa priemernú mzdu, rastú. V roku 2010 vznikol stranám nárok v celkovej výške takmer 38 mil. €, po voľbách v roku 2020 tento nárok predstavoval 63 mil. €. Ak by sa príspevky počítali v závislosti od minimálnej mzdy, štátny rozpočet by ušetril zhruba polovicu zdrojov daňových poplatníkov. Podrobnosti je možné vidieť v tabuľke:
Voľby
2010
2012
2016
2020
Priemerná mzda*
745 €
786 €
883 €
1 092 €
Príspevok za hlasy
17 480 240,45 €
16 251 666,12 €
22 065 075,08 €
29 353 309,44 €
Príspevok na činnosť
17 480 240,45 €
16 251 666,12 €
22 065 075,08 €
29 353 309,44 €
Príspevok na mandát
2 965 100,00 €
3 041 820,00 €
3 708 600,00 €
4 357 080,00 €
Spolu
37 925 580,90 €
35 545 152,24 €
47 838 750,16 €
63 063 698,88 €
Minimálna mzda
296 €
317 €
380 €
520 €
Príspevok za hlasy
6 945 169,36 €
6 554 425,14 €
9 495 728,80 €
13 977 766,40 €
Príspevok na činnosť
6 945 169,36 €
6 554 425,14 €
9 495 728,80 €
13 977 766,40 €
Príspevok na mandát
1 178 080,00 €
1 226 790,00 €
1 596 000,00 €
2 074 800,00 €
Spolu
15 068 418,72 €
14 335 640,28 €
20 587 457,60 €
30 030 332,80 €
*priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
2010
2012
2016
2020
"Príspevky v závislosti od priemernej mzdy"
37925 580,90
35545 152,24
47838 750,16
63063 698,88
"Príspevky v závislosti od minimálnej mzdy"
15068 418,72
14335 640,28
20587 457,60
30030 332,80
37925 580,90 €
35545 152,24 €
47838 750,16 €
63063 698,88 €
15068 418,72 €
14335 640,28 €
20587 457,60 €
30030 332,80 €
- €
10000 000,00 €
20000 000,00 €
30000 000,00 €
40000 000,00 €
50000 000,00 €
60000 000,00 €
70000 000,00 €
Ďalším z dôvodov na predloženie tejto novely je aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 sa očakáva, že celkový hotovostný dlh SR prekročí 55 miliárd eur. Každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 10.000 eur. Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci NR SR, vláda SR a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takejto extrémnej výšky.
Je zrejmé, že ani poskytovanie štátnych finančných príspevkov politickým stranám v takomto vysokom rozsahu v skutočnosti nezabránilo ovládnutiu mnohých politických strán oligarchami, ale viedlo len k zvýšeniu súm, za ktoré si oligarchovia kupujú priazeň niektorých politikov. Rovnako, ako ani zvyšovanie platov sudcov neobmedzilo korupciu na súdoch, ale len zvýšilo sumy úplatkov. Ani zvýšenie, ani udržanie súčasnej úrovne štátnych príspevkov politickým stranám nezaručí odolnosť proti korupcii, pretože vychádza z charakteru ľudí. Charakter rozhoduje.
Činnosť politických strán a hnutí by mala byť financovaná len v minimálnej miere zo štátneho rozpočtu. Súčasná výška štátnych príspevkov sa však viaže na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, čo považujeme za neprimerané. Podľa predloženého návrhu zákona by sa po novom výška štátnych
príspevkov viazala na minimálnu mesačnú mzdu, ktorá lepšie odzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí na Slovensku.
Predložený návrh jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pretože by viedla len v rámci jedného volebného obdobia viedla k úspore viac ako 30 mil. eur.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Príspevok za hlasy a na neho naviazaný príspevok na činnosť by sa po novom počítal nie z priemernej mesačnej mzdy, ale z minimálnej mesačnej mzdy.
K bodu 2
Podobne ako príspevok za hlasy a príspevok na činnosť by sa aj príspevok na mandát po novom počítal z minimálnej mesačnej mzdy.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.