NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č.
445/2008 Z. z.
, zákona č.
568/2008 Z. z.
, zákona č.
266/2010 Z. z.
, zákona č.
181/2014 Z. z.
, zákona č.
54/2015 Z. z.
, zákona č.
131/2015 Z. z.
, zákona č.
272/2015 Z. z.
, zákona č.
375/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
344/2018 Z. z.
, zákona č.
208/2019 Z. z.
, zákona č.
395/2019 Z. z.
, zákona č.
73/2020 Z. z.
a zákona č.
314/2020 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 26 sa slová: „z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami: „z minimálnej mzdy1“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
26aa) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“
2.V § 28 ods. 1 znie
„Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku minimálnej mzdy1 za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „minimálna mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok
na mandát v sume tridsaťnásobku minimálnej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku minimálnej mzdy.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
26aa) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.