Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Súčasné znenie zákona o športe neumožňuje postupovať podľa § 106e ods. 1 a ods. 2 zákona o športe aj v roku 2022, čím by došlo k znemožneniu uplatnenia niektorých mimoriadnych opatrení v rámci znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom úpravy zákona o športe je umožniť pokračovanie v nastavených opatreniach na znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní.
4. Dotknuté subjekty
Národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovci.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že by nedošlo k rozšíreniu časovej pôsobnosti § 106e ods.1 a ods. 2 zákona o športe a tým by došlo k znemožneniu pokračovania v niektorých nastavených opatreniach na znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.