DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Sloboda, Ján Krošlák, Igor Kašper a Viera Leščáková.
Cieľom predloženého návrhu zákona je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní.
Vzhľadom na to, že národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali kvôli trvaniu krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID-19 možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov, aby splnili podmienky podľa § 59 ods. 4, je potrebné rozšíriť časovú pôsobnosť § 106e zákona o športe aj na rok 2022 tak, aby bola aj v roku 2022 zaistená funkčnosť národných športových zväzov, národných športových organizácií a systému poskytovania príspevkov uznanému športu.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá sociálne vplyvy ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu. Rovnako nebude mať návrh zákona vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na životné prostredie. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti s chorobou COVID–19 je potrebné časovo rozšíriť výnimku podľa § 106e ods. 1 zákona o športe, keďže niektoré národné športové zväzy a národné športové organizácie naďalej nemajú kvôli trvaniu mimoriadnej krízovej situácie možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov aby splnili podmienky podľa § 59 ods. 4 zákona o športe.
K bodu 2
Výnimku pre výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021, ktorý sa vypočítal podľa podielu uznaných športov na rok 2020, je vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID–19 potrebné časovo rozšíriť aj na rok 2022, keďže vzhľadom na redukciu športových podujatí v roku 2021 nie je k dispozícií dostatočné množstvo údajov pre štandardný výpočet.
K Čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia vzhľadom na potrebu účinnosti pred 30. septembrom 2021 v kontexte rozhodujúceho termínu pre podávanie žiadostí o príspevok uznanému športu.