NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 148/2020 Z. z., zákona č. 323/2020 Z. z. a zákona č. 351/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 106e ods. 1 úvodnej vete sa slová „a 2021“ nahrádzajú slovami „až 2022“.
2.V § 106e ods. 2 sa za číslo „2021“ vkladajú slová „a 2022“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.