NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-108/2021
743
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. mája 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky
n e v y s l o v u j e n e d ô v e r u
členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter V o n s v. r.
Richard T a k á č v. r.