1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je takmer 30-ročná snaha miestnej územnej samosprávy vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí. Navrhovaná právna úprava sa týka pozemkov, ktoré majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“). Ide o pozemky v zastavanom území obcí, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejnoprospešné funkcie (napr. verejné športoviská, verejné parky, či miestne cintoríny).
Ide o pozemky, ktorých faktickú správa a údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady, resp. mali by ju vzhľadom na ich reálne využívanie zabezpečovať po prijatí tejto navrhovanej právnej úpravy. Dlhodobá prax zo samosprávy obcí nepochybne dokazuje, že práve tento stav neumožňuje obciam realizovať modernizáciu, či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň súčasný správca týchto pozemkov, SPF reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť.
Súčasná právna úprava či v samotnom zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (§2d), alebo v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj.
Právna úprava v súčasne platnom zákone o majetku obcí sa týka pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí z majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami, a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila, nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v správe SPF v zastavanom území obce.
Súčasná právna úprava v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (§34) je administratíve veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. V praxi častokrát pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku štátu nedôjde alebo tieto prevody trvajú niekoľko rokov.
Navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastných vzťahov k vyššie uvedeným pozemkom výrazne zjednodušuje a najmä zavádza do praxe princíp právnej istoty,
2
keďže tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej právnej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí tak, ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu, t.j. SPF, bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude pokladom pre zápis takto nadobudnutého vlastníckeho práva k týmto pozemkom v príslušnom katastri nehnuteľností.
Navrhovanou právnou úpravou získajú obce možnosť dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok. Pri pozemkoch, ktoré v spoluvlastníctve SR v správe SPF a fyzických a právnických osôb, obce pristúpia k vysporiadaniu spoluvlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
V záujme reflektovania požiadaviek obcí sa ako najefektívnejšie riešenie navrhuje doplniť zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí.
V rámci tohto zákona sa navrhuje vložiť nový § 2e za doterajší § 2d, kde odsek 1 stanovuje, že pozemky nachádzajúce sa v zastavanej časti obce prechádzajú bezodplatne z majetku Slovenskej republiky do majetku obcí. Odsek 2 ďalej určuje, že vlastníkom týchto pozemkov sa stanú tie obce, na území ktorých sa dané pozemky nachádzajú.
Samotný proces odovzdania predmetných pozemkov do vlastníctva obce sa bude následne spravovať novým ustanovením § 14e. Správca majetku štátu spíše s príslušnou obcou protokol najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Obce povinné do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia pozemku podať na Katastrálnom odbore príslušného Okresného úradu návrh na zápis vlastníckeho práva.
K čl. II
V článku II sa navrhuje doplniť zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého bol zriadený Slovenský pozemkový fond, ktorý je správcom pozemkov, ktorých vlastnícke právo sa navrhuje v článku I tohto návrhu zákona previesť na obce.
V danom zákone sa navrhuje doplniť § 34 odsekom 25, kde sa zavádza nový dôvod prevodu pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obcí pokiaľ tak určí osobitný predpis.
K čl. III
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje stanoviť na 1. novembra 2021.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.