NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z.z., zákona č. 447/2001 Z.z., zákona č. 522/2003 Z.z., zákona č. 12/2004 Z.z., zákona č. 445/2004 Z.z., zákona č. 535/2008 Z.z., zákona č. 258/2009 Z.z., zákona č. 507/2010 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 112/2018 Z.z., zákona č. 4/2019 Z.z. a zákona č. 241/2019 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
㤠2e
(1)Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2)Pozemky uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú.“
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
㤠14e
(1)Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona
26b)
. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
2
(2)Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa odseku 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
26c)
(3)Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona."
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 80/1998 Z.z., zákona č. 256/2001 Z.z., zákona č. 420/2002 Z.z., zákona č. 518/2003 Z.z., zákona č. 217/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 549/2004 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 285/2008 Z.z., zákona č. 66/2009 Z.z., zákona č. 499/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 139/2010 Z.z., zákona č. 559/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 145/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 115/2014 Z.z., zákona č. 363/2014 Z.z., zákona č. 122/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 153/2017 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 119/2019 Z.z. a zákona č. 211/2019 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 34 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
"(25) Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis.23hj
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hj znie:
„23hj zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.