z 11. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č.
280/2019
Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) na určenie dôverníka; dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony; na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
2
2. § 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby bezodkladne
a)po určení dôverníka oznámiť osobné údaje dôverníka v rozsahu
1.meno, priezvisko a titul,
2.adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
3.rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
4.telefónne číslo a elektronická adresa,
b)po určení dôverníka doručiť kópiu písomného súhlasu fyzickej osoby s určením za dôverníka,
c) oznámiť zmeny údajov a skutočností uvedených v písmenách a) a b).“.
3. § 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby nemôže byť ustanovený za opatrovníka15) prijímateľa sociálnej služby v zariadení, v ktorom prijímateľovi sociálnej služby poskytuje sociálnu službu. Obmedzenie podľa prvej vety neplatí, ak štatutárny orgán poskytovateľa sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby je blízka osoba16a) prijímateľa sociálnej služby.“.
4. V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby a údaje uvedené v registri obmedzení bezodkladne po použití prostriedkov obmedzenia oznámiť ministerstvu, zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom.22)“.
5. V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný použitie prostriedkov obmedzenia bezodkladne a každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby vrátane údajov uvedených v registri obmedzení do ôsmich dní po použití prostriedkov obmedzenia, oznámiť
a)zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
b)dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a
c)opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom22).“.
6.V § 10 ods. 7 prvej vete sa slová „služby alebo“ nahrádzajú slovami „služby, dôverníka prijímateľa sociálnej služby a“ a vypúšťa sa druhá veta.
7.V § 55 ods. 1 sa nad slovom „opatrovníkovi“ odkaz „28)“ nahrádza odkazom „15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
8. V § 55 ods. 2 sa nad slovom „opatrovníka“ odkaz „28)“ nahrádza odkazom „15)“.
9. V § 74 odsek 15 znie:
„(15) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť do vlastných rúk
a)písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede
1.prijímateľovi sociálnej služby,
2.zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
3.opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom,22)
3
b)kópiu výpovede s uvedením dôvodu výpovede dôverníkovi.“.
10.V § 74 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu podľa odseku 14 písm. a) po doručení
a)písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk
1.prijímateľovi sociálnej služby,
2.zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
3.opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom,22)
b)kópie písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk dôverníkovi.“.
Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.
11.V § 94c ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
12.V § 94c sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) plnenie povinností voči dôverníkovi podľa § 10 ods. 6 a § 74 ods. 15 a 16.“.
13.V § 94c sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) dôverníkovi.“.
14.V § 94c sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) dôverníkovi.“.
15.V § 94c ods. 3 písm. e) sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „a j)“.
16. V § 101 písm. a) piatom bode sa slová „až 19“ nahrádzajú slovami „až 20“.
17. V § 101 písm. e) sa slová „až 19“ nahrádzajú slovami „až 20“.
18.Za § 110ao sa vkladá § 110aoa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110aoa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021
Ustanovenie § 8 ods. 10 sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby, ktorý bol ustanovený za opatrovníka22) pred 1. júlom 2021. Ak je súdom ustanovený opatrovník prijímateľa sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, poskytovateľ sociálnej služby je povinný o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informovať bezodkladne blízku osobu prijímateľa sociálnej služby.“.
19.V prílohe č. 3 písm. A. bode 12 sa vypúšťa slovo „nepretržitý“.
20.V prílohe č. 4 časť IV vrátane nadpisu znie:
4
Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít
Potreba dohľadu v určenom čase“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 5, 11, 14 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky