(Návrh)
UZNESENIE
Národnej rady Slovenskej republiky
z ........ 2021
k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien
Národná rada Slovenskej republiky
A.so zreteľom na
Ústavu Slovenskej republiky, ktorá upravuje, že ”Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.”,
Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov
Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach schválenú Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 30. januára 2002 č. 1853,
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré upravuje, že “Budeme dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.”,
článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka verejného zdravia, osobitne so zreteľom na ods. 7 tohto článku, ktorý upravuje, že “Pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.”,
so zreteľom na Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii, ktorá sa uskutočnila v Káhire v roku 1994; a Akčný program Svetovej konferencie o ženách, ktorá sa uskutočnila v Pekingu v roku 1995;
B. pripomína
Európskemu parlamentu ako aj všetkým parlamentom členských štátov Európskej únie, ktorých považuje za svojich blízkych partnerov, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania v kompetencii národných štátov - členov Európskej únie. Preto považuje návrh správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien za nerešpektujúci princíp subsidiarity a prekračujúci kompetencie Európskeho parlamentu;
C. oceňuje
úsilie Európskeho parlamentu aktívne pomáhať členským štátom a povzbudzovať ich k neustálemu zlepšovaniu situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, osobitne zdravia žien a vzdelávania v oblasti rovnosti ľudskej dôstojnosti pre všetkých občanov EÚ;
D. uisťuje
Európsky parlament ako aj ostatné členské štáty Európskej únie, že Slovenská republika považuje prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, ako aj dodržiavanie ľudských práv za svoju prioritu a bude aj naďalej aktívne hľadať spôsoby na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva a služby pre ohrozené skupiny obyvateľov akými napríklad ženy, ktoré často obeťami domáceho násilia, rodiny žijúce na hranici chudoby alebo ľudia, ktorým chýba prístup ku kvalitnej, funkčnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti;
E. ukladá
predsedovi NR SR zaslať uznesenie Európskemu parlamentu a parlamentom členských krajín Európskej únie.
Odôvodnenie:
Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti ako aj ku vzdelaniu považujeme za jednu z najdôležitejších úloh moderného štátu. Slovenská republika sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv tak na Slovensku ako aj vo svete. Slovenská republika vo svojich politikách kladie dôraz na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva a služby pre ohrozené skupiny obyvateľov ako napríklad ženy, ktoré často obeťami domáceho násilia, rodiny žijúce na hranici chudoby alebo ľudia, ktorým chýba prístup ku kvalitnej, funkčnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti.
Pôsobnosť v oblasti zdravotníctva patrí na základe čl. 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie do výlučnej pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky a nebola prenesená na iný subjekt. Je potrebné privítať snahy akéhokoľvek subjektu poskytnúť orgánom Slovenskej republiky nestrannú a na dôkazoch založenú odbornú pomoc a to aj v oblastiach výlučnej pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky.
Medzi základné právne princípy fungovania Európskej únie i Slovenskej republiky patrí zásada právneho štátu a zásada subsidiarity. Zmienený čl. 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie jasne hovorí, do koho pôsobnosti patria otázky zdravotníckej politiky a zdravotníckych služieb. Podobne výlučná pôsobnosť členských štátov Európskej únie je aj v oblasti vzdelávania a rodinného práva. Nerešpektovanie ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže oslabiť inštitucionálne fungovanie celej európskej integrácie. Je dôležité, aby orgány verejnej moci konali iba to, čo im právna úprava, vnútroštátna alebo nadnárodná, dovoľuje.