N á v r h
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo:
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........................................... 2021
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 89 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
rozhodla, že
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.