NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________________
531
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Vláda Slovenskej republiky dňom 12. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky. Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
V Bratislave 12. mája 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky