VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-8639/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
531
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2021