NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
538
NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533)
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona priamo súvisí s epidemiologickou situáciou ochorenia koronavírusu COVID-19 v Slovenskej republike. Vzhľadom na epidemiologickú situácie v Slovenskej republike dochádza koronavírusom COVID-19 k ohrozeniu základného ľudského práva na život.
V náleze sp. zn. PL. ÚS 12/2001 Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol, že život človeka je najväčšia, najposvätenejšia z hodnôt, ktoré definujú človeka a ochranu ktorej na seba vztiahol štát“. Ohrozenie práva na život je preto nielen legitímnym dôvodom na skrátené legislatívne konanie, ale je to tiež predmetom pozitívneho záväzku štátu na prijatie a vykonanie každého opatrenia, vrátane prijatie potrebnej legislatívnej opory pre také opatrenia, ktoré zabránia ohrozovaniu práva na život. Riadnym výkonom verejnej moci v situácii pandémie koronavírusu COVID-19 je dôsledné plnenie z Ústavy Slovenskej republiky vyplývajúceho pozitívneho záväzku štátu chrániť aj legislatívnou cestou životy a zdravie obyvateľov.
Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.
Na základe uvedených skutočností z dôvodu, že dochádza k ohrozeniu základného ľudského práva na život, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533).
V Bratislave 12. mája 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Richard Sulík v. r.
podpredseda vlády
a minister hospodárstva Slovenskej republiky