z 11. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 132/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Objednávateľ môže poveriť túto obchodnú spoločnosť vykonávaním kontrolnej činnosti vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy o službách, ak disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).“
2.V § 10 ods. 10 písmeno i) znie:
„i)bola na autobusovú linku vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto verejnom obstarávaní úspešný,.
3.V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
2
„j)autobusová linka tvorí súčasť zmluvy o službách podľa § 21a ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c) a s dopravcom, ktorý udelenú dopravnú licenciu, bola pôvodná zmluva o službách ukončená alebo zanikla uplynutím času a tento dopravca nie je zmluvnou stranou zmluvy o službách podľa § 21a ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo adresátom rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c)..
4.§ 11 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s obchodnou spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému..
5.V § 21 ods. 11 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „podľa osobitného predpisu.44a)..
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
,,44a) Čl. 4 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení..
6. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1) Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme, alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, môže objednávateľ podľa osobitného predpisu44b) na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky
a)uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,
b)doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže, alebo
c)rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb.
(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a)dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b)dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,
c)dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo
d)na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo
e)preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
3
(3) Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, a to dňom, keď tento správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
(4) Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(5) V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu.44b) Lehota podľa § 15 ods. 5 sa neuplatní. Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o službách. Dopravca a objednávateľ oprávnení v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.
(7) Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvu o službách..
Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:
,,44b) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 27 ods. 4 písm. e) a f) sa slová „ ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
8.§ 43 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)vydáva rozhodnutie podľa § 21a.“.
9.§ 44 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)vydáva rozhodnutie podľa § 21a.“.
10.V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
11.V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Objednávateľ uloží pokutu od 1 500 eur do 30 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý
a)použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve o službách,
b)použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté v zmluve o službách ani dodatočne povolené objednávateľom,
c)neplní povinnosti uložené rozhodnutím podľa § 21a ods. 1 písm. c); pokuta sa uloží za každý spoj samostatne.“.
4
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
12.V § 48 ods. 7 sa slová „odsekov 3 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.
13.V § 48 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Objednávateľ uloží pokutu prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy podľa odseku 4 písm. b) od 1 500 eur do 30 000 eur. Pokuta za neposkytnutie dopravnej služby cestujúcim podľa dopravnej licencie sa uloží za každý spoj samostatne.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
14.V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) údaj o tom, či autobusovú linku alebo linky chce prevádzkovať na komerčnom základe.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky