STANOVISKO  
vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii  
KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  
(tlač 528)  
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery  
členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva  
spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528) vláda vníma ako súčasť politického boja, ako  
prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ale zároveň aj ako vážny útok na princípy právneho  
štátu.  
Prvým dôvodom na vyslovenie nedôvery ministerky spravodlivosti má byť jej údajná  
neodbornosť. Vo vzťahu k tomu je potrebné uviesť, že vláda Slovenskej republiky (ďalej len  
„vláda“) si uvedomuje, že očista justície a snaha výrazne sfunkčniť procesy v justičnom  
prostredí je v príkrom rozpore so záujmom navrhovateľov podpísaných pod návrh na odvolanie  
ministersky spravodlivosti, avšak pre toto účelové konanie vláda SR nemá žiadne pochopenie.  
Počas predošlých vlád prišlo za aktívneho príspevku navrhovateľov k masívnemu rozkrádaniu  
verejných zdrojov a k účinnému vyvodeniu spravodlivosti je mimoriadne dôležité, aby aj  
justičné prostredie prešlo potrebnou reformou, modernizáciou a špecializáciou, k čomu  
ministerka spravodlivosti od svojho nástupu robí všetky potrebné kroky.  
Vláda v rozpore s tvrdením navrhovateľov nenašla žiadny dôkaz, na základe ktorého  
by v tejto súvislosti bolo možné tvrdiť, že cieľom pripravovanej súdnej mapy je „zbaviť sa  
nepohodlných sudcov a spustiť lavínu predaja a nákupu lukratívnych súdnych budov“ . Opak  
je pravdou. Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorého cieľom je legislatívne pokryť  
realizáciu novej súdnej mapy, nepočíta so žiadnym rušením sudcovských miest. Právo naopak,  
zámerom je zachovať existujúce miesta sudcov a ešte navýšiť počet sudcov na zabezpečenie  
agendy správneho súdnictva. Predstavený návrh zákona zároveň nijakým spôsobom nerieši  
nakladanie so súdnymi budovami. Vláda  
tvrdenie v rozpore s objektívnou pravdou. Vláda  
preto toto tvrdenie navrhovateľov považuje za  
zároveň považuje za dôležité pokračovať  
v procese reformy novej súdnej mapy, pretože nová súdna mapa je dobrou cestou pre  
Slovensko. Je cestou, ako zvýšiť efektívnosť justície a ako pre ľudí zabezpečiť  
špecializovaných sudcov-odborníkov a kvalitné, rýchle a zrozumiteľné rozhodnutia súdov.  
Jedným z dôvodov na vyslovenie nedôvery je obvinenie ministerky spravodlivosti  
z klamstva pri „komentovaní tragického úmrtia generála M. Lučanského, či úmrtia advokáta Ľ.  
Krivočenka vo výkone väzby“. Vláda odmieta a jednoznačne odsudzuje politické zneužívanie  
týchto nešťastných udalostí ako aj snahy vnášať do spoločnosti nepriateľské emócie. Vláda SR  
považuje za dôležité v tejto situácii vecné, odborné odkomunikovanie faktov a v tomto ohľade  
plne dôveruje ministerke spravodlivosti, ktorá je kvalifikovanou odborníčkou vo svojom  
rezorte a aj v uvedených prípadoch poskytla verejnosti všetky potrebné a najmä overené  
a pravdivé informácie, podložené aj na výsledkoch nezávislého prešetrovania udalosti. Vláda  
v tejto súvislosti privítala rozhodnutie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vytvoriť  
širokú kontrolnú komisiu s cieľom objasniť okolnosti úmrtia gen. Milana Lučanského. Zo  
záverečnej správy tejto kontrolnej komisie vyplynulo, že komisia nezistila skutočnosti, ktoré  
by spochybňovali medializovanú verziu udalosti, v zmysle ktorej došlo k pokusu o samovraždu  
a následnému úmrtiu M. Lučanského. Komisia tiež nezistila také významné skutočnosti, na  
základe ktorých by bolo možné konštatovať pochybenie príslušníkov  
Zboru väzenskej  
a justičnej stráže alebo zdravotníckeho personálu pri zaobchádzaní s M. Lučanským počas jeho  
výkonu väzby a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktoré by mohli mať priamy alebo  
nepriamy vplyv na priebeh udalosti. Vláda zároveň nemá akýkoľvek dôvod spochybňovať  
doterajšie zistenia, ktoré vylučujú pochybenie alebo cudzie zavinenie vedúce k druhej  
spomínanej nešťastnej udalosti.  
Ďalším dôvodom na vyslovenie nedôvery má byť skutočnosť, že Ministerstvo  
spravodlivosti Slovenskej republiky poskytlo žiadateľom dotácie na podporu ľudských práv  
v objeme vyše 700 tisíc eur. K uvedenému vláda SR konštatuje, že je prinajmenšom paradoxné,  
ak takýto dôvod uvádzajú poslanci za stranu Smer-SD. Pretože to bolo práve za vlády Smer-  
SD v roku 2016, kedy bola dotačná schéma na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských  
práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,  
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie zverená Ministerstvu spravodlivosti SR. Od  
uvedeného roku Ministerstvo spravodlivosti SR pravidelne stanovuje priority dotačných  
výziev, ktoré boli za posledné roky relatívne stabilné, a to: projekty zamerané na prevenciu  
radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu (vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných  
zdrojov v podobe hoaxov, fake-news a pod.); projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc  
zraniteľným skupinám (podľa dôvodov diskriminácie) a obetiam trestných činov. Vláda  
zároveň považuje za zarážajúce a odsúdeniahodné, ak o podporených projektoch – ako sú  
napríklad linka pomoci deťom, podpora vzdelávania rodičov s deťmi s poruchou sluchu,  
podpora sebaobhajovania a samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím, podpora mobilnej  
aplikácie pre osoby s autizmom na učenie sa identifikácie emócií – sa poslanci v predloženom  
návrhu vyjadrujú, že ide o aktivity, „ktoré musí skupina poslancov NR SR vnímať ako úplnú  
stratu zmyslu pre realitu“. Vláda SR vyjadruje hlboké znepokojenie z takýchto výrokov,  
ktorými sa poslanci za stranu Smer-SD, ale aj niektorí nezaradení poslanci a poslanci za stranu  
Hlas-SD, vrátane bývalej ministerky kultúry, absolútne nemiestne a necitlivo vyjadrujú  
k zraniteľným a znevýhodneným skupinám nášho obyvateľstva. Vláda  
zároveň odmieta  
útoky na mimovládne organizácie, ktoré zabezpečujú realizáciu daných projektov a v mnohom  
často aj suplujú úlohu štátu. Vláda SR sa v tejto súvislosti jednoznačne hlási k svojmu záväzku  
z Programového vyhlásenia vlády zefektívniť a skvalitniť systém podpory a ochrany ľudských  
práv v Slovenskej republike, vrátane posilnenia systémového financovania mimovládnych  
organizácií.  
Na základe uvedeného vláda Slovenskej republiky  
nesúhlasí  
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie  
nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením  
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528).  
2