NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
Číslo: PREDS-108/2021
528a
I n f o r m á c i a
o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 543 zo 4. mája 2021 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského
2
spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu) do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov (tlač 528) prerokovali:
5. mája 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
6. mája 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport
7. mája 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
10. mája 2021
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Uvedené výbory neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (528a) prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 72. schôdzi 10. mája 2021. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy, nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Juraja Šeligu, Ondreja Dostála a Radovana Marcinčina, aby plnili úlohy spravodajcov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 10. mája 2021
4