PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-780/2021
544
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. mája 2021
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie ústavneho zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 529), doručený 4. mája 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Boris K o l l á r v. r.