1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Postavenie poslancov ako zákonodarného orgánu upravuje Ústava Slovenskej republiky v základnom zákone Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ( v článkoch 72 až 92 ).
Je nesporné, že chýbajúca právna úprava vzbudzuje pochybnosti a vyvoláva špekulácie v radoch občanov. A špekulácie vyvoláva aj v radoch poslancov. Verejne sa dožadujú svojho mandátu prostredníctvom porušovania ich ľudských práv. Zabúdajú, že dodržiavanie ľudských práv väčšiny ( všetkých obyvateľov Slovenska ) je nadradené dodržiavaniu ľudských práv menšiny ( poslancov ). Preto považujeme za potrebné, doplniť možnosti zániku poslaneckého mandátu v Národnej rade Slovenskej republike.
Poslaním a cieľom poslanca v NR SR je zabrániť dvojtvárnosti právneho stavu a poslanci prijatím zmeny v zákone odstránia právnu neistotu, vyvolávajúcu pochybnosti. Právne normy nemôžu byť ani v budúcnosti spochybniteľné. Taktiež nebudú vznikať obštrukcie pripomienkovaním zákona na každej možnej inštitúcií.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy, pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Rozširuje sa dôvod zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
K bodu 2
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh ústavného zákona nadobudol účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky.