N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ..........................2021
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (úplné znenie Ústavy SR ), ústavného zákona 140/2004
Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010
Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017
Z. z., ústavného zákona 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V piatej hlave ZÁKONODARNÁ MOC prvý oddiel „ NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa dopĺňa v:
Čl. 81a ) o písmeno g)
Čl. 81a ) Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká
g ) uplynutím skráteného volebného obdobia na základe platného celoštátneho
referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
Čl. II.
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.