NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-353/2021
440a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 639 z 18. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 267 z 28. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 84 z 29. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 47 z 20. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 4 za slová „až 57“ vkladá čiarka a slová „§ 67 a 71“.
Spresňuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 4 aj na trvalý pobyt občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 § 8b ods. 1 písm. d) sa za slová „medzinárodnou zmluvou“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
3
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I bod 47
V čl. I bode 47 § 19 ods. 1 sa za slová „medzinárodnej zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I bod 49
V čl. I bode 49 v prílohe č. 1 sa za slovami „podpis žiadateľa“ slová „(staršieho ako 10 r.)“ nahrádzajú slovami „(staršieho ako 14 r.)“.
Poznámka o veku žiadateľa, ktorý podpisuje dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, sa zosúlaďuje s ustanovením § 8 ods. 4 prvou vetou (čl. I bod 15) v spojení s ustanovením § 8 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. V zmysle uvedených ustanovení zákona dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pričom samostatnú žiadosť podávajú rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 4 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 90 zo 4. mája 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Zitu Pleštinskú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 4. mája 2021