NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-346/2021
438a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 649 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 261 z 28. apríla 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 164 z 27. apríla 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesenímč. 155 z 29. apríla 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 101 z 3. mája 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 92 z 29. apríla 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 75 z 29. apríla 2021.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, § 10 ods. 7
V čl. I, § 10 ods. 7 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovom „ústrediu“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu použitím legislatívnej skratky zavedenej v § 10 ods. 3 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. III, 16. bodu
V čl. III, 16. bod znie:
„16. V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „zástupcu ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v záujme jednoznačnosti navrhovanej úpravy sa jej text upravuje tak, aby bolo zrejmé umiestnenie zavádzanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. III, 37. bodu
V čl. III, 37. bod znie:
„37. V § 140 ods. 5 sa slová „platiť poistenie“ nahrádzajú slovami „platiť poistné“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v záujme jednoznačnosti navrhovanej úpravy sa jej text upravuje tak, aby bolo zrejmé, že sa mení len „poistenie do rezervného fondu“ na „poistné do rezervného fondu“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
4
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. III, 63. bodu
V čl. III, 63. bode v úvodnej vete sa slová „Za § 293fn sa vkladajú § 293fo a 293fp, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fo znejú“ nahrádzajú slovami „Za § 293fo sa vkladajú § 293fp a 293fq, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fp znejú“ a „§ 293fo“ sa označuje ako „§ 293fp“ a „§ 293fp“ sa označuje ako „§ 293fq“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje prechodné ustanovenie s označením „§ 293fo“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. VI, 4. bodu
V čl. VI, 4. bode v úvodnej vete sa slová „Za § 72aq sa vkladá § 72ar“ nahrádzajú slovami „Za § 72ar sa vkladá § 72as“ a § 72ar sa označuje ako § 72as.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý obsahuje prechodné ustanovenie s označením „§ 72ar“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
6.K čl. VII
V čl. VII, sa za 11. bod vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „l), r) a v)“ nahrádzajú slovami „l) a r)“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 2. bod, ktorým sa v § 11 ods. 7 platného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. vypúšťa písmeno v).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. VII, 12. bodu
V čl. VII, 12. bode § 24 sa za slová „V § 24“ dopĺňajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na platné znenie zákona č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. VII
V čl. VII, sa za 13. bod vkladá nový 14. bod, ktorý znie:
„14. V § 29b ods. 9 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „v)“.“.
6
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 2. bod, ktorým sa v § 11 ods. 7 platného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. vypúšťa písmeno v) a doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno v).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. VII
V čl. VII, sa za 16. bod dopĺňa nový 17. bod, ktorý znie:
„17. V § 38ew ods. 6 sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 14. bod, ktorým sa vypúšťa odsek 19 a doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 21.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
7
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 103 z 3. mája 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajcu Jána Heráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 3. mája 2021
Jana Žitňanská v.r
predsedníčka výboru