VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-346/202131. schôdza výboru
103
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 3. mája 2021
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš