Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
35. schôdza výboru
Č: CRD-184/2021
111
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 29. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 403)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 403)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 403) schváliť.
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru