NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-364/2021
459a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459).
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 629 zo 17. marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 277 z 28. apríla 2021 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v časti III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, 6. bode sa v § 60a ods. 1 vypúšťa slovo „jedna“.
Zosúladenie terminológie s úpravou v § 49 ods. 2 a § 52 ods. 5 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.V čl. I, 6. bode sa v § 60a ods. 4 za slová „rokovanie výboru“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Spresnenie ustanovenia nakoľko aj počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu môžu výbory rokovať aj štandardným spôsobom a cieľom úpravy v § 60a ods. 4 je upraviť rovnaké použitie citovaných ustanovení len na rokovanie výboru prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku),
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.Čl. I sa dopĺňa 8. bodom, ktorý znie:
„8. Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2021
Kancelária zabezpečí postup podľa § 51 a 60a v znení účinnom od 15. júna 2021 najneskôr do 1. septembra 2021.“.
Navrhuje sa doplniť prechodné obdobie, ktoré je potrebné, aby Kancelária NR SR mohla zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z návrhu zákona, a to z dôvodu potreby technického (nákup technického vybavenia) a personálneho zabezpečenia (zaškolenie zamestnancov) plnenia úloh, ako aj potreby prípravy a schválenia podrobnejších pravidiel rokovania výborov NR SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. II sa slová „1. júna“ nahrádzajú slovami „15. júna“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 4), s odporúčaním schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459) schváliť ako celok, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v časti IV. tejto správy.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 281 z 30. apríla 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Dominika Drdula, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady SR
Bratislava 30. apríla 2021