ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-327/2021
280
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. apríla 2021
k správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 445a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 445a);
B. p o v e r u j e
spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Petru Hajšelovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok