1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-371/2021
460a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 628 zo 17. marca 2021 po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
II.
2
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) dňa 29. apríla 2021 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 268 z 29. apríla 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) dňa 29. apríla 2021 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 94 z 29. apríla 2021).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I, 2. bode, § 59 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 59b ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 59b ods. 8“.
Legislatívno-technická pripomienka, ide o prečíslovanie odseku 7 na odsek 8, nakoľko v návrhu zákona nie je zohľadnený doterajší odsek 6.
Ústavnoprávny výboru NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2.V čl. I, 3. bode, úvodnej vete sa slová „odsekmi 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekmi 7 a 8“.
Táto zmena sa premietne aj do označenia odsekov v normatívnom texte.
3
Legislatívno-technická pripomienka, ide o prečíslovanie odsekov 6 a 7 na odseky 7 a 8, nakoľko v návrhu zákona nie je zohľadnený doterajší odsek 6.
Ústavnoprávny výboru NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3.V čl. II sa slová „1. mája 2021“ nahrádzajú slovami „15. júna 2021“.
Legislatívno-technická pripomienka. Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výboru NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 3 pozmeňujúce návrhy.
Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 hlasovalo s p o l o č n e
s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
4
2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Mareka Šefčíka predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 98 z 29. apríla 2021.
Bratislava, 29. apríla 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo