Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Číslo: CRD - 355/2021 - VHZ
165
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 29. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 29. apríla 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Vonsa, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislav JílekPeter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 165
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
1.V čl. I v § 3 ods. 3 sa slová „k odkazu 10“ nahrádzajú slovami „k odkazu 9a“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou 9a.
2.V čl. I v bode 6 v § 21a ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnúť o uložení
poskytovanie dopravných služieb“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby“.
Oprava dikcie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že predmetným rozhodnutím sa dopravcovi ukladajú povinnosti.
3.V čl. I v bode 11 v § 48 ods. 3 písm. c) sa slová „pokuta sa uloží za každý spoj“
nahrádzajú slovami „pokuta sa uloží za každý spoj samostatne“.
Zjednotenie spôsobu ukladania pokút za neposkytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podobne ako je to navrhované v čl. I v bode 13 v § 48 ods. 8.