Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2429/2020 - VHZ
164
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 29. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 164
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367)
1.K čl. I, bodu 16 (§ 80ah)
V čl. I, bode 16 (§ 80ah) sa slovo „činnosť“ nahrádza slovom „činnosti“.
Jazyková úprava vzhľadom na skutočnosť, že Galvanizácia kovov a Smaltovanie samostatnými činnosťami uvedenými v samostatných riadkoch Prílohy č. 1 k živnostenskému zákonu.
2.K čl. I, bodu 16 (§ 80ah)
V čl. I, bode 16 sa text „§ 80ag“ nahrádza textom „§ 80ai“ a text „§ 80ah“ sa nahrádza textom „§ 80aj“.
Legislatívno-technická úprava reagujúca na novelu živnostenského zákona č. 75/2021 Z. z., ktorou sa doplnili § 80ah a 80ai.
3.K čl. I, bodu 18 (prílohe č. 2 skupine 202)
V čl. I, bode 18 (prílohe č. 2 skupine 202) sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „živnostiach“.
Jazyková úprava - použitie množného čísla, nakoľko ide o dve samostatné živnosti (obdobná formulácia je použitá aj v čl. I, bode 21).